Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2018

Przetarg nieograniczony na: "Budowa budynku strażnicy OSP wraz ze świetlicą wie...

Utworzony: 2018-01-22 | Zmodyfikowany: 2018-01-22 19:57

2. Szkoły i przedszkola

Gminny Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 w Więckach

P.O. Dyrektora Ryszarda Badura adres Więcki, ul. Szkolna 1, 42-110 Popów tel. fax 34 3177 122 e-mail gzsp4wiecki@interia.pl strona internetowa www.gzspwiecki.pl

Utworzony: 2010-08-25 | Zmodyfikowany: 2018-01-19 09:09

3. 2018

OKÓLNIK

Wójt Gminy Popów informuje, iż zgodnie z § 6 Uchwały Nr 211/XXXV/2017Rady Gminy Popów z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popów oraz art. 5 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), do obowiązków właścicieli nieruchomości należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki c...

Utworzony: 2018-01-18 | Zmodyfikowany: 2018-01-18 13:08

4. Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds. inwestycji

Utworzony: 2018-01-16 | Zmodyfikowany: 2018-01-16 15:35

5. 2018

Informacja dotycząca wymiany dowodów osobistych

Wójt Gminy Popów uprzejmie informuje mieszkańców o obowiązku wystąpienia o wydanie nowego dowodu osobistego w przypadku nieważności lub zbliżającego się upływu terminu ważności tego dokumentu. Konsekwencją związaną z brakiem ważnego dokumentu tożsamości jest brak możliwości potwierdzenia tożsamości w różnych instytucjach, czy załatwienie sprawy m.in. w banku, urzędzie. Informujemy, że wniosek o wydanie dowodu osobistego wraz z aktualną fotografią można złożyć w Urzędzie Gminy Popów w godzinac...

Utworzony: 2018-01-15 | Zmodyfikowany: 2018-01-15 12:01

6. 2018

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na ...

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu...

Utworzony: 2018-01-11 | Zmodyfikowany: 2018-01-11 14:56

7. 2018

Informacja w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego...

Na podstawie art. 4 ust.4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 z póżn. zm.) Wójt Gminy Popów informuje, że w 2018 roku producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do Wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego prod...

Utworzony: 2018-01-10 | Zmodyfikowany: 2018-01-10 10:56

8. Nabór na wolne stanowiska pracy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektor d/s informatyzacj...

Utworzony: 2017-12-11 | Zmodyfikowany: 2018-01-05 13:51

9. 2018

Informacja o dniu wolnym od pracy - 29 stycznia 2018 r.

Informujemy, że w dniu 29 stycznia (poniedziałek) 2018 roku Urząd Gminy Popów będzie nieczynny. (Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy za 6 stycznia 2018 roku, który wypada w sobotę pracownikom przysługuje dzień wolny od pracy)

Utworzony: 2018-01-04 | Zmodyfikowany: 2018-01-04 12:18

10. 2018

Podatek od środków transportowych

Utworzony: 2018-01-03 | Zmodyfikowany: 2018-01-03 12:25

11. 2018

Podatek leśny

Utworzony: 2018-01-03 | Zmodyfikowany: 2018-01-03 12:18

12. 2018

Podatek rolny

Utworzony: 2018-01-03 | Zmodyfikowany: 2018-01-03 12:17

13. 2018

Podatek od nieruchomości

Utworzony: 2018-01-03 | Zmodyfikowany: 2018-01-03 12:13

14. Kadencja 2014-2018

Protokoły z sesji Rady Gminy Popów

Utworzony: 2015-01-20 | Zmodyfikowany: 2017-12-29 08:57

15. 2017

Okólnik Wójta Gminy Popów w sprawie wywozu nieczystości ciekłych

Zawady, dn. 27.12.2017 r. OKÓLNIK Wójt Gminy Popów informuje mieszkańców naszej gminy, że od dnia 02 stycznia 2018 roku Gmina Popów realizować będzie odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków gminnym zestawem asenizacyjnym. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać potrzebę odbioru nieczystości w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 12:00 pod numerem tel. 885 221 227. Cena za odbiór 1 m3 nieczystości ciekłych i osadów wyn...

Utworzony: 2017-12-28 | Zmodyfikowany: 2017-12-28 08:07

16. 2017

Okólnik Wójta Gminy Popów w sprawie spalania odpadów

Zawady dn. 27.12.2017 r. O K Ó L N I K Wójt Gminy Popów informuje, iż zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach „Kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”, w trybie określonym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713).

Utworzony: 2017-12-28 | Zmodyfikowany: 2017-12-28 07:59

17. 2017

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarow...

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w gminie Popów w miejscowości Kamieńszczyzna, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (sporządzonego zgodnie z uchwałą Nr 192/XXXII/2017 Rady Gminy Popów z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do spor...

Utworzony: 2017-12-22 | Zmodyfikowany: 2017-12-22 09:32

18. Funkcjonowanie Rady Gminy

Informacja o Sesji Rady Gminy Popów 28.12.2017

Utworzony: 2017-12-20 | Zmodyfikowany: 2017-12-20 22:27

19. Rok 2017

Przetarg nieograniczony na: " Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospo...

UWAGA!!! Zmiana załącznika nr 9 do SIWZ - Wzór wykazu narzędzi ze zmianami. UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert na 16 listopada 2017 r. godzina 10:00. Zmiana ogłoszenia o ogłoszeniu zamówienia.

Utworzony: 2017-11-06 | Zmodyfikowany: 2017-12-15 13:43

20. 2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Popów z dnia 14 grudnia 2017 roku dotyczące przedłużenia ...

Zawady, 14 grudzień 2017 r. O.Ś.6220.10.2015 OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) w związku z art. 49 oraz art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadamiam że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawi...

Utworzony: 2017-12-14 | Zmodyfikowany: 2017-12-14 15:14