Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1466961
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ194970
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 194970
   Godziny urzędowania 7936
   Organizacja Urzędu 8076
   Struktura organizacyjna 7983
   Tablica ogłoszeń 27396
     2013 7695
     2014 11169
     2015 20959
     2016 15685
     2017 13223
     2018 6297
   Nabór na wolne stanowiska pracy 76087
Organy
   Wójt Gminy 6966
     Zarządzenia 1762
    ›    2015 9803
   Skarbnik 4340
   Rada Gminy 9976
     Skład Rady Gminy Popów 3401
     Funkcjonowanie Rady Gminy 3695
     Przyjmowanie interesantów 1605
     Protokoły z sesji 5325
    ›    2006 1974
    ›    Kadencja 2006-2010 2447
    ›    Kadencja 2010-2014 6484
    ›    Kadencja 2014-2018 4899
   Komisje Rady Gminy Popów 6618
    ›    2006 892
    ›    Kadencja 2006-2010 2031
    ›    Kadencja 2010-2014 1196
   Komórki organizacyjne 6695
     Referat finansowy 2780
    ›    Inspektor ds. księgowości podatkowej 1586
    ›    Inspektor ds. windykacji należności i świadczeń alimentacyjnych 1478
    ›    Inspektor ds. księgowości podatku od środków transportowych 1465
    ›    Inspektor ds. wymiaru podatkow i opłat 1394
    ›    Inspektor ds. poboru należności za wodę i ścieki 1500
    ›    Inspektor ds. VAT 667
    ›    Inspektor ds. należności zagospodarowania odpadami gospodarczymi 526
   Głowny Księgowy 3305
     Podinspektor ds. księgowości budżetowej 1731
   Urząd Stanu Cywilnego 6018
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 4393
     Zastępca Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2571
   Samodzielne stanowiska 6906
     Inspektor ds. organizacyjnych 2822
     Referent ds. Urzędu Stanu Cywilnego 2947
     Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych 3192
     Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa 3297
     Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej 1525
     Podinspektor ds. projektów i wniosków unijnych 3258
     Podinspektor ds. porządku i czystości 2775
     Podinspektor ds. informatyzacji, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 3311
     Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy 807
Prawo Lokalne
   Statut 6228
   Regulamin 3265
   Budżet 9670
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1901
   Uchwały Rady 11602
     Rok 2018 308
     Rok 2017 1226
     Rok 2016 2681
     Rok 2015 10624
     Rok 2014 14301
     Rok 2013 12113
     Rok 2012 27044
     Rok 2011 16979
     Rok 2010 20833
     Rok 2008/2009 20431
     Rok 2007 9066
     Rok 2006 1655
    ›    I i II Kwartał 5154
    ›    III Kwartał 2468
    ›    IV Kwartał 6136
     Rok 2005 1440
    ›    I Kwartał 2919
    ›    II Kwartał 4174
    ›    III Kwartał 4465
    ›    IV Kwartał 6521
     Rok 2004 1439
    ›    I Kwartał 1986
    ›    II Kwartał 3317
    ›    III Kwartał 2569
    ›    IV kwartał 7351
     Rok 2003 1326
    ›    I Kwartał 2245
    ›    II Kwartał 2888
    ›    III Kwartał 2171
    ›    IV Kwartał 5809
    ›    I Kwartał 754
    ›    II Kwartał 723
    ›    III Kwartał 697
    ›    IV Kwartał 1521
   Podatki i opłaty lokalne 6400
     2007 2654
     2008 1514
     2009 978
     2010 1727
     2011 1624
     2012 1663
     2013 3150
     2014 1294
     2015 4942
     2016 1159
     2017 656
     2018 402
     Zarządzenia Wójta 977
    ›    Rok 2002 525
    ›    Rok 2003 461
     Decyzje i inne akty administracyjne 862
    ›    Rok 2003 461
    ›    Rok 2002 571
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1297
    ›    Rok 2003 626
    ›    Rok 2002 563
    ›    Rok 2004 762
    ›    Rok 2005 1448
    ›    Rok 2006 3904
    ›    Rok 2007 1351
    ›    Rok 2008 725
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 997
   Strategia rozwoju 5175
   Zagospodarowanie przestrzenne 10437
   Gospodarka komunalna 5430
    ›    I Kwartał 132
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych 296
   Ogłoszenia przetargów 90850
     Rok 2018 3197
     Rok 2017 13859
     Rok 2016 10990
     Rok 2015 27481
     Rok 2014 21343
     Rok 2013 15572
     Rok 2012 25760
     Rok 2011 19175
     Rok 2009/2010 34028
     Rok 2008 14208
     Rok 2007 18452
     Rok 2006 10715
     Rok 2005 3708
   Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro 31276
     2018 6884
     2017 18009
     2016 5836
     2015 3116
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5672
     Podatki 978
    ›    Środki transportowe 935
     Małżeństwa, narodziny, zgony 3942
     Dowody osobiste 3609
     Meldunki 6120
     Wojsko 1783
     Mieszkania 2009
     Nieruchomości 1880
    ›    Podział nieruchomości 1704
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1552
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 1566
     Wnioski 2110
     Działalność gospodarcza 1774
     Zezwolenia i decyzje 2360
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 1009
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1797
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 996
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 911
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 936
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 947
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2322
    ›    Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1329
    ›    Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 2832
     Zaświadczenia 1763
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1237
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 883
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 927
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2592
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 5164
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 2515
     Interpretacje Indywidualne 189
Inne
   Wybory 5602
     Wybory 2010 1981
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1800
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 4834
     Wybory 2011 1210
    ›    Wybory parlamentarne 2011 1273
     Wybory 2014 2656
    ›    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 981
    ›    Wybory Samorządowe 10781
     Wybory 2015 768
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1075
    ›    Wybory parlamentarne 2015 1137
     Referendum ogólnokrajowe 2015 1164
     Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej 411
     Wybory ławników sądowych 519
   Organizacje pozarządowe 2530
     Program współpracy 942
     Konsultacje społeczne 2031
     Sprawozdania 1271
     Ogłoszenia 7824
   Kontrola 6872
   Gminne jednostki organizacyjne 10482
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7196
    ›    Ogłoszenia 576
     Szkoły i przedszkola 4731
   Rejestr Gminnych Instytucji Kultury 238
     Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie 134
   Jednostki pomocnicze 3494
     Sołectwa 12978
    ›    Statut Sołectw 1035
     Infrastruktura 751
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 485
    ›    Stan elektryfikacji 437
    ›    Stan telefonizacji 398
    ›    Stan gospodarki komunalnej 502
    ›    Drogi 671
     Oferty 986
     Rejestr skarg i wniosków 495
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 538
   Oświadczenia majątkowe 8905
     Wójt Gminy 7121
     Przewodniczący Rady Gminy 7793
     Sekretarz Gminy 4912
     Skarbnik Gminy 4035
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 16375
    ›    Kadencja 2002-2006 5689
    ›    Kadencja 2006-2010 3929
     Radni 2723
    ›    Kadencja 2010-2014 6007
    ›    Kadencja 2014-2018 1922
     Pracownicy Urzędu Gminy 4565
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1515
   Pobierz programy 2273
   Redakcja Biuletynu 3604