Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1395404
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ179450
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 179450
   Godziny urzędowania 7500
   Organizacja Urzędu 7706
   Struktura organizacyjna 7591
   Tablica ogłoszeń 25720
     2013 7591
     2014 11045
     2015 20359
     2016 15015
     2017 12958
     2018 423
   Nabór na wolne stanowiska pracy 72404
Organy
   Wójt Gminy 6758
     Zarządzenia 1667
    ›    2015 9680
   Skarbnik 4197
   Rada Gminy 9586
     Skład Rady Gminy Popów 3299
     Funkcjonowanie Rady Gminy 3540
     Przyjmowanie interesantów 1544
     Protokoły z sesji 5035
    ›    2006 1864
    ›    Kadencja 2006-2010 2355
    ›    Kadencja 2010-2014 6393
    ›    Kadencja 2014-2018 4524
   Komisje Rady Gminy Popów 6442
    ›    2006 814
    ›    Kadencja 2006-2010 1946
    ›    Kadencja 2010-2014 1108
   Komórki organizacyjne 6458
     Referat finansowy 2649
    ›    Inspektor ds. księgowości podatkowej 1491
    ›    Inspektor ds. windykacji należności i świadczeń alimentacyjnych 1361
    ›    Inspektor ds. księgowości podatku od środków transportowych 1355
    ›    Inspektor ds. wymiaru podatkow i opłat 1286
    ›    Inspektor ds. poboru należności za wodę i ścieki 1384
    ›    Inspektor ds. VAT 535
    ›    Inspektor ds. należności zagospodarowania odpadami gospodarczymi 414
   Głowny Księgowy 3151
     Podinspektor ds. księgowości budżetowej 1634
   Urząd Stanu Cywilnego 5690
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 4172
     Zastępca Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2450
   Samodzielne stanowiska 6614
     Inspektor ds. organizacyjnych 2710
     Referent ds. Urzędu Stanu Cywilnego 2818
     Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych 3058
     Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa 3165
     Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej 1395
     Podinspektor ds. projektów i wniosków unijnych 3159
     Podinspektor ds. porządku i czystości 2671
     Podinspektor ds. informatyzacji 3201
     Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy 711
Prawo Lokalne
   Statut 6039
   Regulamin 3161
   Budżet 9246
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1778
   Uchwały Rady 11114
     Rok 2017 820
     Rok 2016 2585
     Rok 2015 10522
     Rok 2014 14216
     Rok 2013 12011
     Rok 2012 26961
     Rok 2011 16905
     Rok 2010 20738
     Rok 2008/2009 20318
     Rok 2007 8994
     Rok 2006 1608
    ›    I i II Kwartał 5058
    ›    III Kwartał 2373
    ›    IV Kwartał 6043
     Rok 2005 1391
    ›    I Kwartał 2832
    ›    II Kwartał 4109
    ›    III Kwartał 4363
    ›    IV Kwartał 6412
     Rok 2004 1391
    ›    I Kwartał 1927
    ›    II Kwartał 3228
    ›    III Kwartał 2472
    ›    IV kwartał 7252
     Rok 2003 1273
    ›    I Kwartał 2136
    ›    II Kwartał 2805
    ›    III Kwartał 2089
    ›    IV Kwartał 5708
    ›    I Kwartał 686
    ›    II Kwartał 654
    ›    III Kwartał 636
    ›    IV Kwartał 1423
   Podatki i opłaty lokalne 6156
     2007 2609
     2008 1471
     2009 938
     2010 1666
     2011 1575
     2012 1624
     2013 3097
     2014 1245
     2015 4889
     2016 1048
     2017 537
     2018 111
     Zarządzenia Wójta 935
    ›    Rok 2002 452
    ›    Rok 2003 413
     Decyzje i inne akty administracyjne 813
    ›    Rok 2003 404
    ›    Rok 2002 499
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1260
    ›    Rok 2003 551
    ›    Rok 2002 502
    ›    Rok 2004 711
    ›    Rok 2005 1368
    ›    Rok 2006 3807
    ›    Rok 2007 1269
    ›    Rok 2008 650
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 919
   Strategia rozwoju 5037
   Zagospodarowanie przestrzenne 9929
   Gospodarka komunalna 5245
    ›    I Kwartał 74
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia przetargów 88949
     Rok 2018 384
     Rok 2017 11478
     Rok 2016 10585
     Rok 2015 27383
     Rok 2014 21241
     Rok 2013 15496
     Rok 2012 25681
     Rok 2011 19105
     Rok 2009/2010 33965
     Rok 2008 14131
     Rok 2007 18384
     Rok 2006 10633
     Rok 2005 3641
   Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro 30445
     2018 108
     2017 17221
     2016 5770
     2015 3068
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5346
     Podatki 878
    ›    Środki transportowe 818
     Małżeństwa, narodziny, zgony 3818
     Dowody osobiste 3474
     Meldunki 5987
     Wojsko 1718
     Mieszkania 1937
     Nieruchomości 1780
    ›    Podział nieruchomości 1622
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 1487
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 1473
     Wnioski 1971
     Działalność gospodarcza 1705
     Zezwolenia i decyzje 2240
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 942
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1712
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 927
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 848
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 861
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 894
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2158
    ›    Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1248
    ›    Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 2662
     Zaświadczenia 1691
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1158
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 826
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 866
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 2472
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 4988
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 2393
     Interpretacje Indywidualne 119
Inne
   Wybory 5473
     Wybory 2010 1928
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1704
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego 4754
     Wybory 2011 1172
    ›    Wybory parlamentarne 2011 1184
     Wybory 2014 2617
    ›    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 890
    ›    Wybory Samorządowe 10675
     Wybory 2015 727
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1005
    ›    Wybory parlamentarne 2015 1059
     Referendum ogólnokrajowe 2015 1122
     Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej 366
     Wybory ławników sądowych 463
   Organizacje pozarządowe 2385
     Program współpracy 887
     Konsultacje społeczne 1958
     Sprawozdania 1215
     Ogłoszenia 7011
   Kontrola 6746
   Gminne jednostki organizacyjne 10290
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6959
    ›    Ogłoszenia 465
     Szkoły i przedszkola 4323
   Rejestr Gminnych Instytucji Kultury 120
     Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie 76
   Jednostki pomocnicze 3365
     Sołectwa 12627
    ›    Statut Sołectw 977
     Infrastruktura 685
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 416
    ›    Stan elektryfikacji 382
    ›    Stan telefonizacji 336
    ›    Stan gospodarki komunalnej 427
    ›    Drogi 590
     Oferty 941
     Rejestr skarg i wniosków 457
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 484
   Oświadczenia majątkowe 8388
     Wójt Gminy 6851
     Przewodniczący Rady Gminy 7680
     Sekretarz Gminy 4754
     Skarbnik Gminy 3928
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 16098
    ›    Kadencja 2002-2006 5596
    ›    Kadencja 2006-2010 3858
     Radni 2482
    ›    Kadencja 2010-2014 5914
    ›    Kadencja 2014-2018 1529
     Pracownicy Urzędu Gminy 4257
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1373
   Pobierz programy 2133
   Redakcja Biuletynu 3488