Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2021

Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego nr AB.673.5.012.2021.G z dnia 15 lipca 2021 r.

Utworzony: 2021-07-22 | Zmodyfikowany: 2021-07-22 08:05

2. 2021

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Popów za 2020 rok

Utworzony: 2021-04-28 | Zmodyfikowany: 2021-07-22 08:01

3. Rok 2021

„Usługi społeczne w Gminie Popów”- świadczenie usług asystenckich

Utworzony: 2021-07-09 | Zmodyfikowany: 2021-07-22 08:01

4. Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Utworzony: 2007-06-12 | Zmodyfikowany: 2021-07-14 07:45

5. 2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji ce...

Zawady, dnia 9 lipca 2021 r. IPO.6733.3.1.2021.IB OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.), Wójt Gminy Popów, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 czerw...

Utworzony: 2021-07-09 | Zmodyfikowany: 2021-07-09 10:12

6. 2021

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Częstochowie II Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt IIN...

Utworzony: 2021-07-08 | Zmodyfikowany: 2021-07-08 11:01

7. 2021

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.1.2018...

Utworzony: 2021-07-08 | Zmodyfikowany: 2021-07-08 10:17

8. 2021

I N F O R M A C J A: w sprawie II terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzow...

I N F O R M A C J A W sprawie II terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021 roku na terenie gminy Popów. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. W terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta w zależności od miejsca p...

Utworzony: 2021-07-07 | Zmodyfikowany: 2021-07-07 12:10

9. 2021

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego, znak: IFXV.7840.11.63.2020 z dnia 06.07.2021 r. o ...

WOJEWODA ŚLĄSKI Bielsko-Biała, 06-07-2021 IFXV.7840.11.63.2020 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 poz. 247 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu w...

Utworzony: 2021-07-07 | Zmodyfikowany: 2021-07-07 07:49

10. 2021

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFIII.746.28.2021 z dnia 30.06.2021 r. o wszczęc...

Utworzony: 2021-07-06 | Zmodyfikowany: 2021-07-06 14:23

11. 2021

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXV.7840.7.21.2021 z dnia 05 lipca 2021 r.

WOJEWODA ŚLĄSKI OBWIESZCZENIE nr IFXV.7840.7.21.2021 z dnia 05 lipca 2021 r. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 9ac ust. 1a ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (Dz.U. z 2020 poz. 1043 ze zm) zawiadamiam, że na wniosek inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez Panią Magdalenę Jędrę, wszczęto postępo...

Utworzony: 2021-07-06 | Zmodyfikowany: 2021-07-06 12:23

12. Rok 2021

UCHWAŁA NR 215/XXXIV/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wyraż...

Utworzony: 2021-07-05 | Zmodyfikowany: 2021-07-05 10:24

13. Rok 2021

Uchwała Nr 214/XXXIV/2021 Rady Gminy Popów z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmian...

Utworzony: 2021-07-05 | Zmodyfikowany: 2021-07-05 10:12

14. 2021

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadz...

Zawady, dn. 02.07.2021 r. IPO.6220.1.2021.GP ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Popów, na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), zawiadamia o wydaniu po...

Utworzony: 2021-07-02 | Zmodyfikowany: 2021-07-02 09:25

15. Rok 2021

UCHWAŁA NR 213/XXXIV/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmian...

Utworzony: 2021-06-30 | Zmodyfikowany: 2021-06-30 14:08

16. Rok 2021

UCHWAŁA NR 212/XXXIV/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie: udz...

Utworzony: 2021-06-30 | Zmodyfikowany: 2021-06-30 13:51

17. Rok 2021

UCHWAŁA NR 211/XXXIV/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zatw...

Utworzony: 2021-06-30 | Zmodyfikowany: 2021-06-30 13:45

18. Rok 2021

UCHWAŁA NR 210/XXXIV/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wotum...

Utworzony: 2021-06-30 | Zmodyfikowany: 2021-06-30 13:41

19. Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie

Rejestr Gminnych Instytucji Kultury

Utworzony: 2017-06-23 | Zmodyfikowany: 2021-06-28 12:10

20. Gminne Centrum Kultury w Popowie

Gminne Centrum Kultury w Popowie

Dyrektor: Agnieszka Uchrońska Kowalska adres ul. Strażacka 2, 42-110 Popów tel. 34 317 70 19 e-mail: gck@gminapopow.pl https://gminapopow.pl/gck/

Utworzony: 2021-06-23 | Zmodyfikowany: 2021-06-23 22:58