Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe324605
   Godziny urzędowania15405
   Organizacja Urzędu14505
   Struktura organizacyjna15356
   Tablica ogłoszeń69779
     20245144
     202316104
     202215218
     202141263
     202029226
     201929371
     201827427
     201723234
     201626157
     201528317
     201414299
     201311065
   Nabór na wolne stanowiska pracy130566
   Ochrona danych osobowych RODO4979
Organy
   Wójt Gminy15374
     Zarządzenia4460
    ›    201532089
    ›    201925632
    ›    202016228
    ›    20219781
    ›    20228573
    ›    20234516
    ›    2024739
   Sekretarz2700
   Skarbnik7475
   Rada Gminy15206
     Skład Rady Gminy Popów6476
    ›    Kadencja 2014 - 20181250
    ›    Kadencja 2018 - 20232103
    ›    Kadencja 2024 - 202932
     Przyjmowanie interesantów2517
     Interpelacje i zapytania Radnych889
     Imienne wykazy głosowań radnych3280
    ›    Kadencja 2018 - 2023165
    ›    Kadencja 2024 - 202920
     Protokoły z sesji7386
    ›    20064407
    ›    Kadencja 2006-20103579
    ›    Kadencja 2010-20147604
    ›    Kadencja 2014-20186452
    ›    Kadencja 2018 - 20231861
    ›    Kadencja 2024 - 202918
   Komisje Rady Gminy Popów9160
    ›    20061894
    ›    Kadencja 2006-20103032
    ›    Kadencja 2010-20142170
   Komórki organizacyjne11124
     Referat Budżetu i Finansów2714
     Referat Organizacyjny, Oświaty i Sportu2111
     Referat ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.3803
     Referat ds. gospodarki komunalnej1410
     Referat ds. gospodarki energetycznej i zarządzania kryzysowego 102
   Głowny Księgowy6329
     Zastępca Głównego Księgowego868
     Stanowisko ds. księgowości oświaty226
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej2939
     Stanowisko ds. należności za wodę i ścieki, działalność gospodarcza195
     Stanowisko ds. należności za gospodarowanie odpadami 203
   Urząd Stanu Cywilnego10809
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego6451
     Zastępca Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego4455
Prawo Lokalne
   Statut9143
   Regulamin5416
   Budżet16309
     Sprawozdania z wykonania budżetu4007
   Projekty uchwał Rady3172
     Rok 2024271
     Rok 20231504
     Rok 2022792
     Rok 20212712
     Rok 20205770
     Rok 20198691
     Rok 20183169
   Uchwały Rady20012
     Rok 2024367
     Rok 20232533
     Rok 20224651
     Rok 20216161
     Rok 20207733
     Rok 201913138
     Rok 20189802
     Rok 201710554
     Rok 201610543
     Rok 201517205
     Rok 201420874
     Rok 201317764
     Rok 201233653
     Rok 201124651
     Rok 201027515
     Rok 2008/200929706
     Rok 200714699
     Rok 20062388
    ›    I i II Kwartał9524
    ›    III Kwartał4754
    ›    IV Kwartał11755
     Rok 20052247
    ›    I Kwartał5998
    ›    II Kwartał7963
    ›    III Kwartał8152
    ›    IV Kwartał11857
     Rok 20042246
    ›    I Kwartał3105
    ›    II Kwartał6410
    ›    III Kwartał4943
    ›    IV kwartał12670
     Rok 20032106
    ›    I Kwartał5528
    ›    II Kwartał6661
    ›    III Kwartał4578
    ›    IV Kwartał11070
    ›    I Kwartał1706
    ›    II Kwartał1675
    ›    III Kwartał1612
    ›    IV Kwartał3732
   Konsultacje Społeczne2202
     Konsultacje Społeczne w sprawie: projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2023210
     Konsultacje Społeczne w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2027 roku886
    ›    Sołectwo Zawady2173
    ›    Sołectwo Płaczki1160
    ›    Sołectwo Więcki1545
    ›    Sołectwo Wąsosz Górny1667
    ›    Sołectwo Wąsosz Dolny1347
    ›    Sołectwo Rębielice Królewskie1462
    ›    Sołectwo Popów987
    ›    Sołectwo Nowa Wieś1707
    ›    Sołectwo Kule1425
    ›    Sołectwo Kamieńszczyzna1515
    ›    Sołectwo Florianów1217
    ›    Sołectwo Dębie1275
    ›    Sołectwo Dąbrowa1125
    ›    Sołectwo Dąbrówka1310
    ›    Sołectwo Brzózki1321
    ›    Sołectwo Annolesie1241
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Popów1086
    ›    Sołectwo Zbory1297
    ›    FORMULARZ KONSULTACYJNY1227
    ›    Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw1245
     Konsultacje Społeczne w sprawie zaopiniowania projektów uchwał dotyczących nadania statutów jednostkom pomocniczym w Gminie Popów595
   Podatki i opłaty lokalne15347
     Deklaracje do druku1777
     2024156
     20201862
     20191886
     20181891
     20162070
     20155707
     20142134
     20133873
     20122353
     20112354
     20102571
     20091681
     20082297
     20171509
     20073521
     Zarządzenia Wójta1624
    ›    Rok 20021332
    ›    Rok 20031265
     Decyzje i inne akty administracyjne1413
    ›    Rok 20031320
    ›    Rok 20021427
     Obwieszczenia i zawiadomienia1903
    ›    Rok 20031520
    ›    Rok 20021398
    ›    Rok 20041647
    ›    Rok 20052419
    ›    Rok 20066656
    ›    Rok 20072341
    ›    Rok 20081628
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie2887
   Strategia rozwoju7888
   Zagospodarowanie przestrzenne20641
   Gospodarka komunalna9553
    ›    I Kwartał910
     Budżet gminy na 2022 rok123
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych11612
   Ogłoszenia przetargów109177
     Rok 20232153
     Rok 202217401
     Rok 202111186
     Rok 202012534
     Rok 20197291
     Rok 20185827
     Rok 201723445
     Rok 201613634
     Rok 201529301
     Rok 201423319
     Rok 201317823
     Rok 201227455
     Rok 201121440
     Rok 2009/201036792
     Rok 200816069
     Rok 200723608
     Rok 200612773
     Rok 20054589
   Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro38165
     202123263
     202014017
     201914805
     201832991
     201718980
     20166765
     20153937
   Zamówienia publiczne poniżej 130 000 złotych3024
     Rok 20215144
     Rok 20224454
     Rok 2023842
     Rok 2024222
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw11396
     Podatki2289
    ›    Środki transportowe2725
     Odpady Komunalne3851
     Małżeństwa, narodziny, zgony7164
     Dowody osobiste5937
     Meldunki9370
     Wojsko2654
     Mieszkania3231
     Nieruchomości3658
    ›    Podział nieruchomości2922
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości2684
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości2936
     Wnioski6296
     Działalność gospodarcza2869
     Zezwolenia i decyzje4163
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych2154
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów3504
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej1985
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży1971
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży2025
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej2080
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu5177
    ›    Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2538
    ›    Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej5659
    ›    WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH299
    ›    Wniosek o wpis do rejestru / zmianę wpisu w rejestrze 1 działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Popów352
     Zaświadczenia3414
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego2572
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku1968
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego1920
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych4119
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej6609
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy4558
    ›    Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego265
     Interpretacje Indywidualne1267
Inne
   Petycje1715
     Petycje złożone w 2021 roku589
     Petycje złożone w 2022 roku350
     Petycje złożone w 2023 roku308
     Petycje złożone w 2024 roku8
   Wybory10942
     Wybory Europejskie 2024161
     Wybory Samorządowe 20242578
     Wybory Parlamentarne 20231104
     Wybory 20201200
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 10 maj 1243
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 28 czerwiec1987
     Wybory 20191117
    ›     Wybory do Parlamentu Europejskiego 20193216
    ›    Wybory do Sejmu i Senatu 20193104
     Wybory 20183168
    ›    Wybory Samorządowe11455
     Wybory ławników sądowych1555
     Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej2047
    ›    2015778
    ›    2019796
    ›    2023111
     Referendum ogólnokrajowe 20152023
     Wybory 20151583
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej4110
    ›    Wybory parlamentarne 20152170
     Wybory 20143542
    ›    Wybory do Parlamentu Europejskiego 20143206
    ›    Wybory Samorządowe16645
     Wybory 20112003
    ›    Wybory parlamentarne 20112355
     Wybory 20102722
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej4359
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego8336
   Raport o stanie Gminy Popów2623
     2023363
     2022357
     2021422
     2020767
     2019867
   Emisja obligacji10456
   Centralny Rejestr Umów i Zleceń1155
   Organizacje pozarządowe 4681
     Program współpracy1872
     Konsultacje społeczne3738
     Sprawozdania2111
     Ogłoszenia11581
    ›    20191152
    ›    2020864
   Kontrola10230
   Kontrola zarządcza646
   Gminne jednostki organizacyjne14226
     Gminne Centrum Kultury w Popowie2868
     Gminna Biblioteka Publiczna9395
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej10855
    ›    Ogłoszenia8461
     Szkoły i przedszkola10397
     Gminny Klub Dziecięcy "Tygrysek"2925
   Rejestr Gminnych Instytucji Kultury 2185
     Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie2003
     Gminne Centrum Kultury w Popowie687
   Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych w Gminie Popów1702
   Jednostki pomocnicze5585
     Sołectwa20538
    ›    Statut Sołectw2282
    ›    Wysokość środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok w rozbiciu na poszczególne sołectwa1197
     Infrastruktura1345
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę1572
    ›    Stan elektryfikacji1335
    ›    Stan telefonizacji1328
    ›    Stan gospodarki komunalnej1606
    ›    Drogi2130
     Oferty1497
     Rejestr skarg i wniosków1001
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw1057
   Oświadczenia majątkowe17325
     Wójt Gminy12788
     Przewodniczący Rady Gminy10767
     Sekretarz Gminy8617
     Skarbnik Gminy6596
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych33429
     Radni6614
    ›    Kadencja 2014-20186166
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Popów złożone w 2018 roku w związku z kończącą się kadencją 2014 - 20183279
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Popów złożone w 2018 roku w związku z rozpoczęciem VIII kadencji 4364
    ›    Kadencja 2018-20235713
    ›    Oświadczenia majątkowe do 30 kwietnia kadencji 2018-202442
    ›    Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2018-202481
     Pracownicy Urzędu Gminy14951
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej4740
     Wzór oświadczenia majątkowego950
   Transmisja Sesji Rady Gminy Popów4639
     Transmisja na żywo2434
     Kanał z materiałami wideo z Sesji Rady Gminy Popów6822
     Portal mieszkańca1564
   Pobierz programy5954
   Redakcja Biuletynu5524
   Dokumenty2224
   Gospodarowanie odpadami4061
     Rejestr działalności regulowanej105
   Sprawozdania finansowe629
     Gmina Popów131
    ›    2019289
    ›    2020280
    ›    2021288
    ›    2022312
     Jednostki organizacyjne119
    ›    GOPS152
    ›    GZSP nr 1121
    ›    GZSP nr 2137
    ›    GZSP nr 3131
    ›    GZSP nr 4126
    ›    GZSP nr 5138
    ›    Tygrysek125
    ›    Urząd Gminy147
   Wykaz firm asenizacyjnych385
Łączna liczba odwiedzin:2882659