Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe296511
   Godziny urzędowania13398
   Organizacja Urzędu12806
   Struktura organizacyjna13066
   Tablica ogłoszeń59408
     20231209
     202210935
     202133834
     202025408
     201927178
     201825199
     201721253
     201624437
     201527214
     201413716
     201310284
   Nabór na wolne stanowiska pracy117877
   Ochrona danych osobowych RODO3112
Organy
   Wójt Gminy12101
     Zarządzenia3794
    ›    201527331
    ›    201920256
    ›    202012036
    ›    20216033
    ›    20222796
    ›    202365
   Skarbnik6221
   Rada Gminy13898
     Skład Rady Gminy Popów5701
    ›    Kadencja 2014 - 2018923
    ›    Kadencja 2018 - 20231547
     Funkcjonowanie Rady Gminy6430
     Przyjmowanie interesantów2304
     Interpelacje i zapytania Radnych673
     Imienne wykazy głosowań radnych2166
     Protokoły z sesji7113
    ›    20063915
    ›    Kadencja 2006-20103341
    ›    Kadencja 2010-20147369
    ›    Kadencja 2014-20186204
    ›    Kadencja 2018 - 20231545
   Komisje Rady Gminy Popów8230
    ›    20061681
    ›    Kadencja 2006-20102817
    ›    Kadencja 2010-20141952
   Komórki organizacyjne9582
     Referat Finansowy1812
     Referat Organizacyjny i Oświaty998
     Referat ds. rozwoju infrastruktury, planowania przestrzennego, inwestycji, zamówień publicznych i ochrony środowiska2547
     Stanowisko ds. gospodarki energetycznej i zarządzania kryzysowego639
     Pełnomocnik ds. informacji niejawnych522
     Referat ds. gospodarki komunalnej918
   Głowny Księgowy5206
     Podinspektor ds. księgowości budżetowej2624
     Zastępca Głównego Księgowego527
   Urząd Stanu Cywilnego9313
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego6028
     Zastępca Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego4041
   Pełnomocnik ds. informacji niejawnych786
Prawo Lokalne
   Statut8196
   Regulamin4512
   Budżet14374
     Sprawozdania z wykonania budżetu3426
   Projekty uchwał Rady2061
     Rok 202327
     Rok 2022523
     Rok 20211988
     Rok 20204555
     Rok 20196957
     Rok 20182488
   Uchwały Rady18239
     Rok 202365
     Rok 20222207
     Rok 20214091
     Rok 20205988
     Rok 201910925
     Rok 20188352
     Rok 20178713
     Rok 20168886
     Rok 201515760
     Rok 201419467
     Rok 201316582
     Rok 201232128
     Rok 201122835
     Rok 201025941
     Rok 2008/200927633
     Rok 200713356
     Rok 20062195
    ›    I i II Kwartał8575
    ›    III Kwartał4280
    ›    IV Kwartał10695
     Rok 20052058
    ›    I Kwartał5310
    ›    II Kwartał7139
    ›    III Kwartał7413
    ›    IV Kwartał10725
     Rok 20042060
    ›    I Kwartał2854
    ›    II Kwartał5760
    ›    III Kwartał4423
    ›    IV kwartał11481
     Rok 20031924
    ›    I Kwartał4815
    ›    II Kwartał5838
    ›    III Kwartał4050
    ›    IV Kwartał9931
    ›    I Kwartał1492
    ›    II Kwartał1463
    ›    III Kwartał1412
    ›    IV Kwartał3266
   Konsultacje Społeczne1424
     Konsultacje Społeczne w sprawie: projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 202356
     Konsultacje Społeczne w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2027 roku611
    ›    Sołectwo Zawady1147
    ›    Sołectwo Płaczki851
    ›    Sołectwo Więcki1178
    ›    Sołectwo Wąsosz Górny1264
    ›    Sołectwo Wąsosz Dolny980
    ›    Sołectwo Rębielice Królewskie1011
    ›    Sołectwo Popów742
    ›    Sołectwo Nowa Wieś1022
    ›    Sołectwo Kule1043
    ›    Sołectwo Kamieńszczyzna1095
    ›    Sołectwo Florianów906
    ›    Sołectwo Dębie914
    ›    Sołectwo Dąbrowa802
    ›    Sołectwo Dąbrówka1001
    ›    Sołectwo Brzózki977
    ›    Sołectwo Annolesie954
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Popów797
    ›    Sołectwo Zbory986
    ›    FORMULARZ KONSULTACYJNY949
    ›    Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw908
     Konsultacje Społeczne w sprawie zaopiniowania projektów uchwał dotyczących nadania statutów jednostkom pomocniczym w Gminie Popów427
   Podatki i opłaty lokalne14278
     Deklaracje do druku1369
     20201599
     20191658
     20181707
     20161885
     20155544
     20141934
     20133724
     20122191
     20112165
     20102401
     20091519
     20082120
     20171332
     20073318
     Zarządzenia Wójta1456
    ›    Rok 20021155
    ›    Rok 20031079
     Decyzje i inne akty administracyjne1286
    ›    Rok 20031123
    ›    Rok 20021222
     Obwieszczenia i zawiadomienia1744
    ›    Rok 20031308
    ›    Rok 20021201
    ›    Rok 20041429
    ›    Rok 20052183
    ›    Rok 20065980
    ›    Rok 20072105
    ›    Rok 20081411
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie2683
   Strategia rozwoju6848
   Zagospodarowanie przestrzenne17482
   Gospodarka komunalna8708
    ›    I Kwartał733
     Budżet gminy na 2022 rok11
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych7408
   Ogłoszenia przetargów106243
     Rok 2023269
     Rok 202210345
     Rok 202110615
     Rok 202012021
     Rok 20197087
     Rok 20185631
     Rok 201723040
     Rok 201613258
     Rok 201528971
     Rok 201422938
     Rok 201317382
     Rok 201227125
     Rok 201120861
     Rok 2009/201036190
     Rok 200815609
     Rok 200723370
     Rok 200612249
     Rok 20054354
   Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro37085
     202121970
     202013866
     201914375
     201832591
     201718804
     20166546
     20153739
   Zamówienia publiczne poniżej 130 000 złotych1299
     Rok 20214673
     Rok 2022814
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw10207
     Podatki2023
    ›    Środki transportowe2303
     Odpady Komunalne2835
     Małżeństwa, narodziny, zgony6794
     Dowody osobiste5286
     Meldunki8650
     Wojsko2396
     Mieszkania2932
     Nieruchomości3311
    ›    Podział nieruchomości2641
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości2440
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości2649
     Wnioski5480
     Działalność gospodarcza2617
     Zezwolenia i decyzje3836
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych1893
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów3074
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej1773
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży1749
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży1778
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej1815
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu4628
    ›    Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach2291
    ›    Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej4933
    ›    WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH95
    ›    Wniosek o wpis do rejestru / zmianę wpisu w rejestrze 1 działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Popów111
     Zaświadczenia3133
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego2295
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku1748
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego1726
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych3870
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej6361
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy4138
    ›    Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego25
     Interpretacje Indywidualne1044
Inne
   Petycje490
     Petycje złożone w 2021 roku412
     Petycje złożone w 2022 roku183
     Petycje złożone w 2023 roku15
   Wybory8351
     Wybory 2020990
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 10 maj 933
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 28 czerwiec1493
     Wybory 2019928
    ›     Wybory do Parlamentu Europejskiego 20192577
    ›    Wybory do Sejmu i Senatu 20192501
     Wybory 20182944
    ›    Wybory Samorządowe8961
     Wybory ławników sądowych1294
     Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej1357
    ›    2015595
    ›    2019601
     Referendum ogólnokrajowe 20151809
     Wybory 20151396
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej3451
    ›    Wybory parlamentarne 20151958
     Wybory 20143349
    ›    Wybory do Parlamentu Europejskiego 20142704
    ›    Wybory Samorządowe15470
     Wybory 20111810
    ›    Wybory parlamentarne 20112097
     Wybory 20102534
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej3794
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego7554
   Raport o stanie Gminy Popów1488
     202312
     2022134
     2021266
     2020581
     2019690
   Emisja obligacji6362
   Centralny Rejestr Umów i Zleceń304
   Organizacje pozarządowe 3971
     Program współpracy1682
     Konsultacje społeczne3310
     Sprawozdania1903
     Ogłoszenia11379
    ›    2019946
    ›    2020674
   Kontrola8938
   Gminne jednostki organizacyjne13279
     Gminne Centrum Kultury w Popowie1902
     Gminna Biblioteka Publiczna7827
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej10311
    ›    Ogłoszenia5679
     Szkoły i przedszkola9128
     Gminny Klub Dziecięcy "Tygrysek"2134
   Rejestr Gminnych Instytucji Kultury 1442
     Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie1663
     Gminne Centrum Kultury w Popowie376
   Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych w Gminie Popów812
   Jednostki pomocnicze4797
     Sołectwa18954
    ›    Statut Sołectw2021
    ›    Wysokość środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok w rozbiciu na poszczególne sołectwa943
     Infrastruktura1211
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę1306
    ›    Stan elektryfikacji1119
    ›    Stan telefonizacji1121
    ›    Stan gospodarki komunalnej1349
    ›    Drogi1682
     Oferty1376
     Rejestr skarg i wniosków882
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw930
   Oświadczenia majątkowe15135
     Wójt Gminy11430
     Przewodniczący Rady Gminy9931
     Sekretarz Gminy7473
     Skarbnik Gminy5965
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych23738
     Radni5749
    ›    Kadencja 2014-20185473
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Popów złożone w 2018 roku w związku z kończącą się kadencją 2014 - 20182613
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Popów złożone w 2018 roku w związku z rozpoczęciem VIII kadencji 3680
    ›    Kadencja 2018-20234112
     Pracownicy Urzędu Gminy12590
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej3840
     Wzór oświadczenia majątkowego659
   Transmisja Sesji Rady Gminy Popów3288
     Transmisja na żywo1927
     Kanał z materiałami wideo z Sesji Rady Gminy Popów5257
     Portal mieszkańca1152
   Pobierz programy4695
   Redakcja Biuletynu4702
   Dokumenty866
   Gospodarowanie odpadami1180
Łączna liczba odwiedzin:2520698