Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe254871
   Godziny urzędowania11033
   Organizacja Urzędu11012
   Struktura organizacyjna11097
   Tablica ogłoszeń47117
     2021530
     202017873
     201922523
     201820761
     201717227
     201621227
     201525191
     201412465
     20138920
   Nabór na wolne stanowiska pracy103341
   Ochrona danych osobowych RODO1355
Organy
   Wójt Gminy9870
     Zarządzenia2981
    ›    201517817
    ›    20198926
    ›    20203517
    ›    202126
   Skarbnik5433
   Rada Gminy12886
     Skład Rady Gminy Popów4899
    ›    Kadencja 2014 - 2018452
    ›    Kadencja 2018 - 2023836
     Funkcjonowanie Rady Gminy5179
     Przyjmowanie interesantów1971
     Interpelacje i zapytania Radnych364
     Imienne wykazy głosowań radnych883
     Protokoły z sesji6657
    ›    20062884
    ›    Kadencja 2006-20102884
    ›    Kadencja 2010-20146907
    ›    Kadencja 2014-20185747
    ›    Kadencja 2018 - 2023988
   Komisje Rady Gminy Popów7537
    ›    20061270
    ›    Kadencja 2006-20102422
    ›    Kadencja 2010-20141554
   Komórki organizacyjne8333
     Referat Finansowy623
     Referat Organizacyjny i Oświaty365
     Referat ds. rozwoju infrastruktury, planowania przestrzennego, inwestycji, zamówień publicznych i ochrony środowiska829
     Stanowisko ds. gospodarki energetycznej i zarządzania kryzysowego188
     Pełnomocnik ds. informacji niejawnych150
     Referat ds. gospodarki komunalnej259
   Głowny Księgowy4322
     Podinspektor ds. księgowości budżetowej2205
     Zastępca Głównego Księgowego161
   Urząd Stanu Cywilnego7757
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego5424
     Zastępca Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego3395
   Pełnomocnik ds. informacji niejawnych207
Prawo Lokalne
   Statut7333
   Regulamin3930
   Budżet12477
     Sprawozdania z wykonania budżetu2677
   Projekty uchwał Rady987
     Rok 202151
     Rok 20201891
     Rok 20193566
     Rok 20181152
   Uchwały Rady15662
     Rok 202193
     Rok 20202460
     Rok 20197029
     Rok 20185677
     Rok 20175175
     Rok 20165994
     Rok 201513201
     Rok 201416750
     Rok 201314286
     Rok 201229424
     Rok 201119725
     Rok 201023322
     Rok 2008/200923774
     Rok 200711003
     Rok 20061911
    ›    I i II Kwartał6697
    ›    III Kwartał3308
    ›    IV Kwartał8484
     Rok 20051739
    ›    I Kwartał4013
    ›    II Kwartał5575
    ›    III Kwartał5838
    ›    IV Kwartał8462
     Rok 20041760
    ›    I Kwartał2425
    ›    II Kwartał4452
    ›    III Kwartał3427
    ›    IV kwartał9294
     Rok 20031634
    ›    I Kwartał3495
    ›    II Kwartał4257
    ›    III Kwartał3081
    ›    IV Kwartał7754
    ›    I Kwartał1104
    ›    II Kwartał1066
    ›    III Kwartał1042
    ›    IV Kwartał2325
   Konsultacje Społeczne745
     Konsultacje Społeczne w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2027 roku270
    ›    Sołectwo Zawady313
    ›    Sołectwo Płaczki323
    ›    Sołectwo Więcki477
    ›    Sołectwo Wąsosz Górny506
    ›    Sołectwo Wąsosz Dolny379
    ›    Sołectwo Rębielice Królewskie335
    ›    Sołectwo Popów321
    ›    Sołectwo Nowa Wieś435
    ›    Sołectwo Kule382
    ›    Sołectwo Kamieńszczyzna389
    ›    Sołectwo Florianów351
    ›    Sołectwo Dębie383
    ›    Sołectwo Dąbrowa316
    ›    Sołectwo Dąbrówka363
    ›    Sołectwo Brzózki376
    ›    Sołectwo Annolesie392
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Popów343
    ›    Sołectwo Zbory397
    ›    FORMULARZ KONSULTACYJNY339
    ›    Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw412
     Konsultacje Społeczne w sprawie zaopiniowania projektów uchwał dotyczących nadania statutów jednostkom pomocniczym w Gminie Popów180
   Podatki i opłaty lokalne12974
     Deklaracje do druku490
     20201034
     20191240
     20181361
     20161574
     20155274
     20141625
     20133447
     20121943
     20111913
     20102050
     20091264
     20081805
     20171024
     20072995
     Zarządzenia Wójta1189
    ›    Rok 2002803
    ›    Rok 2003733
     Decyzje i inne akty administracyjne1044
    ›    Rok 2003765
    ›    Rok 2002858
     Obwieszczenia i zawiadomienia1513
    ›    Rok 2003936
    ›    Rok 2002850
    ›    Rok 20041055
    ›    Rok 20051768
    ›    Rok 20064759
    ›    Rok 20071651
    ›    Rok 20081026
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie2072
   Strategia rozwoju6111
   Zagospodarowanie przestrzenne14313
   Gospodarka komunalna7553
    ›    I Kwartał387
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych2694
   Ogłoszenia przetargów99272
     Rok 202010148
     Rok 20196455
     Rok 20185306
     Rok 201722308
     Rok 201612475
     Rok 201528254
     Rok 201422251
     Rok 201316548
     Rok 201226425
     Rok 201119979
     Rok 2009/201035085
     Rok 200814899
     Rok 200719015
     Rok 200611484
     Rok 20054053
   Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro35497
     202012669
     201913175
     201831818
     201718443
     20166207
     20153438
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw7738
     Podatki1511
    ›    Środki transportowe1543
     Odpady Komunalne315
     Małżeństwa, narodziny, zgony4980
     Dowody osobiste4486
     Meldunki7491
     Wojsko2058
     Mieszkania2407
     Nieruchomości2590
    ›    Podział nieruchomości2167
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości1990
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości2108
     Wnioski3640
     Działalność gospodarcza2248
     Zezwolenia i decyzje3119
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych1393
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów2376
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej1375
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży1310
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży1343
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej1337
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu3533
    ›    Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach1764
    ›    Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej3838
     Zaświadczenia2398
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego1727
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku1300
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego1317
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych3312
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej5872
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy3318
     Interpretacje Indywidualne621
Inne
   Wybory7810
     Wybory 2020670
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 10 maj 507
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 28 czerwiec633
     Wybory 2019661
    ›     Wybory do Parlamentu Europejskiego 20191366
    ›    Wybory do Sejmu i Senatu 20191148
     Wybory 20182628
    ›    Wybory Samorządowe6980
     Wybory ławników sądowych914
     Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej983
    ›    2015233
    ›    2019247
     Referendum ogólnokrajowe 20151489
     Wybory 20151086
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej2220
    ›    Wybory parlamentarne 20151530
     Wybory 20143044
    ›    Wybory do Parlamentu Europejskiego 20141778
    ›    Wybory Samorządowe13369
     Wybory 20111518
    ›    Wybory parlamentarne 20111675
     Wybory 20102261
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej2727
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego6160
   Raport o stanie Gminy Popów757
     2020144
     2019396
   Emisja obligacji1537
   Organizacje pozarządowe 3343
     Program współpracy1353
     Konsultacje społeczne2634
     Sprawozdania1581
     Ogłoszenia11061
    ›    2019532
    ›    2020279
   Kontrola7924
   Gminne jednostki organizacyjne12205
     Gminne Centrum Kultury w Popowie910
     Gminna Biblioteka Publiczna6100
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej9307
    ›    Ogłoszenia2008
     Szkoły i przedszkola7490
     Gminny Klub Dziecięcy "Tygrysek"956
   Rejestr Gminnych Instytucji Kultury 916
     Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie1087
   Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych w Gminie Popów98
   Jednostki pomocnicze4249
     Sołectwa16737
    ›    Statut Sołectw1598
    ›    Wysokość środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok w rozbiciu na poszczególne sołectwa446
     Infrastruktura967
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę947
    ›    Stan elektryfikacji754
    ›    Stan telefonizacji750
    ›    Stan gospodarki komunalnej881
    ›    Drogi1190
     Oferty1154
     Rejestr skarg i wniosków687
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw736
   Oświadczenia majątkowe12955
     Wójt Gminy9812
     Przewodniczący Rady Gminy8894
     Sekretarz Gminy6254
     Skarbnik Gminy4977
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych20487
     Radni4889
    ›    Kadencja 2014-20184059
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Popów złożone w 2018 roku w związku z kończącą się kadencją 2014 - 20181258
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Popów złożone w 2018 roku w związku z rozpoczęciem VIII kadencji 2106
    ›    Kadencja 2018-20231984
     Pracownicy Urzędu Gminy9390
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej2712
     Wzór oświadczenia majątkowego338
   Transmisja Sesji Rady Gminy Popów1808
     Transmisja na żywo1294
     Kanał z materiałami wideo z Sesji Rady Gminy Popów2580
     Portal mieszkańca517
   Pobierz programy2968
   Redakcja Biuletynu4195
Łączna liczba odwiedzin:1993810