Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe250128
   Godziny urzędowania10763
   Organizacja Urzędu10738
   Struktura organizacyjna10860
   Tablica ogłoszeń45578
     202015314
     201921748
     201820048
     201716580
     201620783
     201524889
     201412307
     20138735
   Nabór na wolne stanowiska pracy101383
   Ochrona danych osobowych RODO1149
Organy
   Wójt Gminy9610
     Zarządzenia2879
    ›    201516339
    ›    20197232
    ›    20202286
   Skarbnik5327
   Rada Gminy12744
     Skład Rady Gminy Popów4798
    ›    Kadencja 2014 - 2018378
    ›    Kadencja 2018 - 2023728
     Funkcjonowanie Rady Gminy4987
     Przyjmowanie interesantów1922
     Interpelacje i zapytania Radnych325
     Imienne wykazy głosowań radnych695
     Protokoły z sesji6594
    ›    20062738
    ›    Kadencja 2006-20102820
    ›    Kadencja 2010-20146841
    ›    Kadencja 2014-20185685
    ›    Kadencja 2018 - 2023917
   Komisje Rady Gminy Popów7452
    ›    20061219
    ›    Kadencja 2006-20102367
    ›    Kadencja 2010-20141501
   Komórki organizacyjne8173
     Referat Finansowy456
     Referat Organizacyjny i Oświaty287
     Referat ds. rozwoju infrastruktury, planowania przestrzennego, inwestycji, zamówień publicznych i ochrony środowiska641
     Stanowisko ds. gospodarki energetycznej i zarządzania kryzysowego122
     Pełnomocnik ds. informacji niejawnych100
     Referat ds. gospodarki komunalnej166
   Głowny Księgowy4231
     Podinspektor ds. księgowości budżetowej2153
     Zastępca Głównego Księgowego106
   Urząd Stanu Cywilnego7591
     Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego5343
     Zastępca Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego3329
   Pełnomocnik ds. informacji niejawnych132
Prawo Lokalne
   Statut7206
   Regulamin3867
   Budżet12244
     Sprawozdania z wykonania budżetu2568
   Projekty uchwał Rady824
     Rok 20201332
     Rok 20193006
     Rok 2018975
   Uchwały Rady15271
     Rok 20201699
     Rok 20196258
     Rok 20185234
     Rok 20174594
     Rok 20165490
     Rok 201512834
     Rok 201416368
     Rok 201313967
     Rok 201229031
     Rok 201119246
     Rok 201022930
     Rok 2008/200923178
     Rok 200710650
     Rok 20061881
    ›    I i II Kwartał6428
    ›    III Kwartał3165
    ›    IV Kwartał8180
     Rok 20051700
    ›    I Kwartał3835
    ›    II Kwartał5324
    ›    III Kwartał5612
    ›    IV Kwartał8156
     Rok 20041719
    ›    I Kwartał2369
    ›    II Kwartał4260
    ›    III Kwartał3284
    ›    IV kwartał8984
     Rok 20031599
    ›    I Kwartał3309
    ›    II Kwartał4036
    ›    III Kwartał2934
    ›    IV Kwartał7441
    ›    I Kwartał1066
    ›    II Kwartał1017
    ›    III Kwartał987
    ›    IV Kwartał2193
   Konsultacje Społeczne618
     Konsultacje Społeczne w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popów na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2027 roku221
    ›    Sołectwo Zawady260
    ›    Sołectwo Płaczki267
    ›    Sołectwo Więcki369
    ›    Sołectwo Wąsosz Górny359
    ›    Sołectwo Wąsosz Dolny324
    ›    Sołectwo Rębielice Królewskie275
    ›    Sołectwo Popów256
    ›    Sołectwo Nowa Wieś329
    ›    Sołectwo Kule294
    ›    Sołectwo Kamieńszczyzna305
    ›    Sołectwo Florianów288
    ›    Sołectwo Dębie315
    ›    Sołectwo Dąbrowa263
    ›    Sołectwo Dąbrówka288
    ›    Sołectwo Brzózki295
    ›    Sołectwo Annolesie332
    ›    Zarządzenie Wójta Gminy Popów298
    ›    Sołectwo Zbory339
    ›    FORMULARZ KONSULTACYJNY272
    ›    Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw347
     Konsultacje Społeczne w sprawie zaopiniowania projektów uchwał dotyczących nadania statutów jednostkom pomocniczym w Gminie Popów153
   Podatki i opłaty lokalne12744
     Deklaracje do druku354
     2020882
     20191125
     20181310
     20161523
     20155240
     20141575
     20133418
     20121900
     20111878
     20101989
     20091229
     20081771
     2017981
     20072951
     Zarządzenia Wójta1168
    ›    Rok 2002772
    ›    Rok 2003702
     Decyzje i inne akty administracyjne1026
    ›    Rok 2003729
    ›    Rok 2002822
     Obwieszczenia i zawiadomienia1488
    ›    Rok 2003900
    ›    Rok 2002814
    ›    Rok 20041022
    ›    Rok 20051733
    ›    Rok 20064650
    ›    Rok 20071617
    ›    Rok 2008988
     Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie1978
   Strategia rozwoju5972
   Zagospodarowanie przestrzenne13907
   Gospodarka komunalna7302
    ›    I Kwartał347
Zamówienia Publiczne
   Plan zamówień publicznych2000
   Ogłoszenia przetargów98541
     Rok 20207499
     Rok 20196310
     Rok 20185258
     Rok 201722188
     Rok 201612373
     Rok 201528158
     Rok 201422144
     Rok 201316404
     Rok 201226339
     Rok 201119847
     Rok 2009/201034939
     Rok 200814813
     Rok 200718973
     Rok 200611383
     Rok 20054012
   Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro35238
     202010783
     201913001
     201831721
     201718382
     20166154
     20153395
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw7475
     Podatki1427
    ›    Środki transportowe1433
     Odpady Komunalne168
     Małżeństwa, narodziny, zgony4861
     Dowody osobiste4387
     Meldunki7270
     Wojsko2017
     Mieszkania2352
     Nieruchomości2487
    ›    Podział nieruchomości2097
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości1901
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości1997
     Wnioski3475
     Działalność gospodarcza2192
     Zezwolenia i decyzje2986
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych1322
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów2285
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej1329
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży1260
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży1289
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej1281
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu3331
    ›    Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach1709
    ›    Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej3676
     Zaświadczenia2308
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego1661
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku1240
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego1270
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych3233
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej5816
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy3205
     Interpretacje Indywidualne566
Inne
   Wybory7718
     Wybory 2020599
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 10 maj 413
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r. 28 czerwiec523
     Wybory 2019628
    ›     Wybory do Parlamentu Europejskiego 20191204
    ›    Wybory do Sejmu i Senatu 2019968
     Wybory 20182592
    ›    Wybory Samorządowe6698
     Wybory ławników sądowych864
     Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej939
    ›    2015185
    ›    2019203
     Referendum ogólnokrajowe 20151447
     Wybory 20151045
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej2063
    ›    Wybory parlamentarne 20151469
     Wybory 20143004
    ›    Wybory do Parlamentu Europejskiego 20141664
    ›    Wybory Samorządowe13094
     Wybory 20111484
    ›    Wybory parlamentarne 20111623
     Wybory 20102226
    ›    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej2591
    ›    Wybory do Organów Samorządu Terytorialnego5997
   Raport o stanie Gminy Popów652
     2020104
     2019359
   Emisja obligacji775
   Organizacje pozarządowe 3263
     Program współpracy1316
     Konsultacje społeczne2541
     Sprawozdania1542
     Ogłoszenia11018
    ›    2019480
    ›    2020212
   Kontrola7795
   Gminne jednostki organizacyjne12064
     Gminne Centrum Kultury w Popowie831
     Gminna Biblioteka Publiczna5877
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej9124
    ›    Ogłoszenia1407
     Szkoły i przedszkola7266
     Gminny Klub Dziecięcy "Tygrysek"792
   Rejestr Gminnych Instytucji Kultury 841
     Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie986
   Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych w Gminie Popów29
   Jednostki pomocnicze4179
     Sołectwa16372
    ›    Statut Sołectw1543
    ›    Wysokość środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok w rozbiciu na poszczególne sołectwa365
     Infrastruktura944
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę893
    ›    Stan elektryfikacji715
    ›    Stan telefonizacji712
    ›    Stan gospodarki komunalnej835
    ›    Drogi1112
     Oferty1138
     Rejestr skarg i wniosków666
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw717
   Oświadczenia majątkowe12716
     Wójt Gminy9652
     Przewodniczący Rady Gminy8767
     Sekretarz Gminy6111
     Skarbnik Gminy4864
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych20185
     Radni4777
    ›    Kadencja 2014-20183888
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Popów złożone w 2018 roku w związku z kończącą się kadencją 2014 - 20181087
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Popów złożone w 2018 roku w związku z rozpoczęciem VIII kadencji 1907
    ›    Kadencja 2018-20231728
     Pracownicy Urzędu Gminy9073
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej2607
     Wzór oświadczenia majątkowego298
   Transmisja Sesji Rady Gminy Popów1591
     Transmisja na żywo1198
     Kanał z materiałami wideo z Sesji Rady Gminy Popów2255
     Portal mieszkańca449
   Pobierz programy2904
   Redakcja Biuletynu4139
Łączna liczba odwiedzin:1932405