artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 170/XXI/2012

UCHWAŁA NR 170/XXI/2012 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Popów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Popów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 169/XXI/2012

UCHWAŁA NR 169/XXI/2012 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 170/XXX/2009 Rady Gminy Popów z dnia 29 października 2009 roku w sprawie opłaty miejscowej

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 168/XXI/2012

UCHWAŁA NR 168/XXI/2012 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popów

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 167/XXI/2012

UCHWAŁA NR 167/XXI/2012 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie w sprawie w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 166/XXI/2012

UCHWAŁA NR 166/XXI/2012 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

artykuł nr 6

UCHWAŁA NR 165/XXI/2012

UCHWAŁA NR 165/XXI/2012 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Popów

artykuł nr 7

UCHWAŁA NR 164/XXI/2012

UCHWAŁA NR 164/XXI/2012 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.

artykuł nr 8

UCHWAŁA NR 163/XXI/2012

UCHWAŁA NR 163/XXI/2012 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania probemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii na 2013 rok.

artykuł nr 9

UCHWAŁA NR 162/XXI/2012

UCHWAŁA NR 162/XXI/2012 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie planu pracy rady gminy i komisji rady gminy na 2013 r..

artykuł nr 10

UCHWAŁA NR 161/XXI/2012

UCHWAŁA NR 161/XXI/2012 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 91/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2013-2023

artykuł nr 11

UCHWAŁA NR 160/XXI/2012

UCHWAŁA NR 160/XXI/2012 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2013 rok

artykuł nr 12

UCHWAŁA NR 159/XXI/2012

UCHWAŁA NR 159/XXI/2012 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2013 rok

artykuł nr 13

UCHWAŁA NR 158/XX/2012

UCHWAŁA NR 158/XX/2012 Rady Gminy Popów z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu

artykuł nr 14

UCHWAŁA NR 157/XX/2012

UCHWAŁA NR 157/XX/2012 Rady Gminy Popów z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu

artykuł nr 15

UCHWAŁA NR 156/XX/2012

UCHWAŁA NR 156/XX/2012 Rady Gminy Popów z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu

artykuł nr 16

UCHWAŁA NR 155/XX/2012

UCHWAŁA NR 155/XX/2012 Rady Gminy Popów z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Popów na lata 2013 – 2017

artykuł nr 17

UCHWAŁA NR 154/XX/2012

UCHWAŁA NR 154/XX/2012 Rady Gminy Popów z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kamieńszczyźnie

artykuł nr 18

UCHWAŁA NR 153/XX/2012

UCHWAŁA NR 153/XX/2012 Rady Gminy Popów z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki bankowej

artykuł nr 19

UCHWAŁA NR 152/XX/2012

UCHWAŁA NR 151/XX/2012 Rady Gminy Popów z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zwiększenia wysokości środków funduszu sołeckiego

artykuł nr 20

UCHWAŁA NR 151/XX/2012

UCHWAŁA NR 151/XX/2012 Rady Gminy Popów z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

artykuł nr 21

UCHWAŁA NR 150/XX/2012

UCHWAŁA NR 150/XX/2012 Rady Gminy Popów z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie desygnowania przedstawiciela gminy do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia

artykuł nr 22

UCHWAŁA NR 149/XX/2012

UCHWAŁA NR 149/XX/2012 Rady Gminy Popów z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

artykuł nr 23

UCHWAŁA NR 148/XX/2012

UCHWAŁA NR 148/XX/2012 Rady Gminy Popów z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2013r

artykuł nr 24

UCHWAŁA NR 147/XX/2012

UCHWAŁA NR 147/XX/2012 Rady Gminy Popów z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości

artykuł nr 25

UCHWAŁA NR 146/XX/2012

UCHWAŁA NR 146/XX/2012 Rady Gminy Popów z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2013 rok

artykuł nr 26

UCHWAŁA NR 145/XX/2012

UCHWAŁA NR 145/XX/2012 Rady Gminy Popów z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie podatku od nieruchomości

artykuł nr 27

UCHWAŁA NR 144/XX/2012

UCHWAŁA NR 144/XX/2012 Rady Gminy Popów z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku, będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na 2013 rok.

artykuł nr 28

UCHWAŁA NR 143/XX/2012

UCHWAŁA NR 143/XX/2012 Rady Gminy Popów z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zmian Uchwały nr 91/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r.; w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2012-2023

artykuł nr 29

UCHWAŁA NR 142/XX/2012

UCHWAŁA NR 142/XX/2012 Rady Gminy Popów z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 30

UCHWAŁA NR 141/XIX/2012

UCHWAŁA NR 141/XIX/2012 Rady Gminy Popów z dnia 25 października 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Zawadach

artykuł nr 31

UCHWAŁA NR 140/XIX/2012

UCHWAŁA NR 140/XIX/2012 Rady Gminy Popów z dnia 25 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Popów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

artykuł nr 32

UCHWAŁA NR 139/XIX/2012

UCHWAŁA NR 139/XIX/2012 Rady Gminy Popów z dnia 25 października 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

artykuł nr 33

UCHWAŁA NR 138/XIX/2012

UCHWAŁA NR 138/XIX/2012 Rady Gminy Popów z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmian Uchwały nr 91/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r.; w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2012-2023

artykuł nr 34

UCHWAŁA NR 137/XIX/2012

UCHWAŁA NR 137/XIX/2012 Rady Gminy Popów z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 35

UCHWAŁA NR 136/XVII/2012

UCHWAŁA NR 136/XVII/2012 Rady Gminy Popów z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian Uchwały nr 91/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r.; w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2012-2023

artykuł nr 36

UCHWAŁA NR 135/XVIII/2012

UCHWAŁA NR 135/XVII/2012 Rady Gminy Popów z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 37

UCHWAŁA NR 134/XVII/2012

UCHWAŁA NR 134/XVII/2012 Rady Gminy Popów z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Zawadach

artykuł nr 38

UCHWAŁA NR 133/XVII/2012

UCHWAŁA NR 133/XVII/2012 Rady Gminy Popów z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości położónej w Zawadach

artykuł nr 39

UCHWAŁA NR 132/XVII/2012

UCHWAŁA NR 132/XVII/2012 Rady Gminy Popów z dnia 19 lipca 2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

artykuł nr 40

UCHWAŁA NR 131/XVII/2012

UCHWAŁA NR 131/XVII/2012 Rady Gminy Popów z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie zaciągnięci pożyczki bankowej

artykuł nr 41

UCHWAŁA NR 130/XVII/2012

UCHWAŁA NR 130/XVII/2012 Rady Gminy Popów z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 91/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2012-2022

artykuł nr 42

UCHWAŁA NR 129/XVII/2012

UCHWAŁA NR 129/XVII/2012 Rady Gminy Popów z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 43

UCHWAŁA NR 128/XVII/2012

UCHWAŁA NR 128/XVII/2012 Rady Gminy Popów z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie skargi nauczycieli na dzałalność dyrektora Gimnazjum im Jana Pawla II w Zawadach

artykuł nr 44

UCHWAŁA NR 127/XVI/2012

UCHWAŁA NR 127/XVI/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 91/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2012-2022

artykuł nr 45

UCHWAŁA NR 126/XVI/2012

UCHWAŁA NR 126/XVI/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 46

UCHWAŁA NR 125/XVI/2012

UCHWAŁA NR 125/XVI/2012 Rady Gminy Popów z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie podziału Gminy Popów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczy radnych wybieranych w kazdym okręgu

artykuł nr 47

UCHWAŁA NR 124/XV/2012

UCHWAŁA NR 124/XV/2012 Rady Gminy Popów z dnia 31 maja 2012 w sprawie: przyjęcia zadań z zakresu właściwości Powiatu Kłobuckiego

artykuł nr 48

UCHWAŁA NR 123/XV/2012

UCHWAŁA NR 123/XV/2012 Rady Gminy Popów z dnia 31 maja 2012r w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2012"

artykuł nr 49

UCHWAŁA NR 122/XV/2012

UCHWAŁA NR 122/XV/2012 Rady Gminy Popów z dnia 31 maja 2012r w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

artykuł nr 50

UCHWAŁA NR 121/XV/2012

UCHWAŁA NR 121/XV/2012 Rady Gminy Popów z dnia 31 maja 2012r w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

artykuł nr 51

UCHWAŁA NR 120/XV/2012

UCHWAŁA NR 120/XV/2012 Rady Gminy Popów z dnia 31 maja 2012r w sprawie: zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok

artykuł nr 52

UCHWAŁA NR 119/XV/2012

UCHWAŁA NR 119/XV/2012 Rady Gminy Popów z dnia 31 maja 2012r w sprawie: zmian Uchwały nr 91/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 201-2022

artykuł nr 53

UCHWAŁA NR 118/XIV/2012

UCHWAŁA NR 118/XIV/2012 Rady Gminy Popów z dnia 31 maja 2012r w sprawie: zmian w budżecie

artykuł nr 54

UCHWAŁA NR 117/XIV/2012

UCHWAŁA NR 117/XIV/2012 Rady Gminy Popów z dnia 31 maja 2012r w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie

artykuł nr 55

UCHWAŁA NR 116/XIV/2012

UCHWAŁA NR 116/XIV/2012 Rady Gminy Popów z dnia 31 maja 2012r w sprawie:zatwierdzenia sprawodania finansowego Gminy Popów za 2011 rok, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2011 rok

artykuł nr 56

UCHWAŁA NR 115/XIV/2012

UCHWAŁA NR 115/XIV/2012 Rady Gminy Popów z dnia 22 marca 2012r w sprawie:przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów"

artykuł nr 57

UCHWAŁA NR 114/XIV/2012

UCHWAŁA NR 114/XIV/2012 Rady Gminy Popów z dnia 22 marca 2012r w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 107/XIII/2012 Rady Gminy Popów z dnia 23 lutego 2012r.

artykuł nr 58

UCHWAŁA NR 113/XIV/2012

UCHWAŁA NR 113/XIV/2012 Rady Gminy Popów z dnia 22 marca 2012r w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Popów

artykuł nr 59

UCHWAŁA NR 112/XIV/2012

UCHWAŁA NR 112/XIV/2012 Rady Gminy Popów z dnia 22 marca 2012r w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

artykuł nr 60

UCHWAŁA NR 111/XIV/2012

UCHWAŁA NR 111/XIV/2012 Rady Gminy Popów z dnia 22 marca 2012r w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2012r.

artykuł nr 61

UCHWAŁA NR 110/XIV/2012

UCHWAŁA NR 110/XIV/2012 Rady Gminy Popów z dnia 22 marca 2012r w sprawie: zmian Uchwały Nr 91/XII/2011 Rada Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r.

artykuł nr 62

UCHWAŁA NR 109/XIV/2012

UCHWAŁA NR 109/XIV/2012 Rady Gminy Popów z dnia 22 marca 2012r w sprawie: zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 63

UCHWAŁA NR 108/XIII/2012

UCHWAŁA NR 108/XIII/2012 Rady Gminy Popów z dnia 23 lutego 2012r w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia Gminie Miasta Częstochowa zadania własnego dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwienia odpadów komunalnych

artykuł nr 64

UCHWAŁA NR 107/XIII/2012

UCHWAŁA NR 107/XIII/2012 Rady Gminy Popów z dnia 23 lutego 2012r w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 95/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 ngrudnia 2011 roku.

artykuł nr 65

UCHWAŁA NR 106/XIII/2012

UCHWAŁA NR 106/XIII/2012 Rady Gminy Popów z dnia 23 lutego 2012r w sprawie: zmian w Uchwały Nr 91/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Wieloletiej Prognozy Finansowej Gminy Popow na lata 2012-2022

artykuł nr 66

UCHWAŁA NR 105/XIII/2012

UCHWAŁA NR 105/XIII/2012 Rady Gminy Popów z dnia 23 lutego 2012r w sprawie: zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 67

UCHWAŁA NR 104/XIII/2012

UCHWAŁA NR 104/XIII/2012 Rady Gminy Popów z dnia 23 lutego 2012r w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Popów na 2013 rok funduszu sołeckiego