artykuł nr 31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie poszukuje osoby chętnej do pracy na stanowisku: Opiekunka środowiskowa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popowie poszukuje osoby chętnej do pracy na stanowisku: Opiekunka środowiskowa.

Zakres i miejsce pracy:

Świadczenie usług opiekuńczych w domach podopiecznych na terenie gminy Popów.
Praca na podstawie umowy zlecenia.

Zakres obowiązków:

 • podstawowe zabiegi higieny osobistej (np. mycie, czesanie, pampersowanie),

 • zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,

 • podawanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza,zabiegi pielęgnacyjne wskazane przez lekarza,

 • utrzymywanie w należytym porządku i czystości najbliższego otoczenia chorego,

 • wykonywanie podstawowych prac domowych jak: pranie, sprzątanie, sporządzanie posiłków, palenie w piecu kuchennym i C.O.,

 • załatwianie niezbędnych spraw takich jak: zakupy, kontakt z placówkami służby zdrowia (np. zamawianie wizyt domowych lekarza czy pielęgniarki środowiskowej), pośredniczenie w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach, dokonywanie opłat,

 • zapewnienie niezbędnych i w miarę możliwych kontaktów chorego z otoczeniem.

Wymagania:

 • minimum wykształcenie zawodowe i posiadanie ukończonego kursu opiekuna osób starszych lub opiekuna osób niepełnosprawnych;

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekunki środowiskowej;

 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Mile widziane posiadanie:

 • wykształcenia minimum średniego oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na jednym z kierunków: pielęgniarka domowa, opiekunka domowa, opiekunka środowiskowa, opiekun medyczny;

 • doświadczenia zawodowego w opiece nad osobami starszymi/niepełnosprawnymi

 • posiadanie prawa jazdy kategorii B;

Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

 • list motywacyjny,

 • życiorys,

 • kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

 • oświadczenia:
  a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
  b) oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne
  przestępstwa skarbowe,
  c)oświadczenie kandydata o niekaralności,
  d) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na stanowisku opiekunki
  środowiskowej,

 • podpisana klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Z 2016 r., poz.922)

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popowie lub przesłać drogą pocztową w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na opiekunkę środowiskową – umowa zlecenie” na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Częstochowska 6 , 42-110 Popów  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 września 2016r.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie po upływie terminu do ich składania nie będą rozpatrywane.

 

artykuł nr 32

Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Więckach

artykuł nr 33

Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy Podinspektor ds. porządku i czystości

artykuł nr 34

Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy Podinspektor ds. porządku i czystości

artykuł nr 35

Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy Referenta Urzędu Stanu Cywilnego W Popowie