artykuł nr 56

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załączniki:
Treść obwieszczenia215 KB
artykuł nr 57

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

O.Ś.6220.12.2016

 

 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 6.03.2017 r. została wydana Decyzja Wójta Gminy Popów znak: O.Ś.6220.12.2016 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.  Budowa budynku inwentarskiego – tuczarni wraz z infrastruktura towarzyszącą, zlokalizowanego na działce nr ewid. 20/3 w miejscowości Kamieńszczyzna, gm. Popów”.

 

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Popów w pok. 19 w godzinach urzędowania (tj. Poniedziałek, Wtorek, Czwartek od godz. 7.30 do 15.30, Środa od godz. 7.30 do 17.00 Piątek od godz. 7.30 do 14.00).

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Popów bip.gminapopow.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Popów.

 

 

artykuł nr 58

OBWIESZCZENIE Starosty Kłobuckiego z dnia 21 lutego 2017 r.

artykuł nr 59

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dnia 22 lutego 2017 roku

artykuł nr 60

OKÓLNIK

Wójt Gminy Popów, wzywa do uregulowania zaległości za wywóz nieczystości stałych.

Ponadto powiadamia, iż w przypadku nie wpłacenia lat ubiegłych lub wpłacenia  w niepełnej wysokości, złożona przez właściciela nieruchomości deklaracja jest podstawą do wystawienia tytułu wykonawczego do Urzędu Skarbowego .

Wszelkie zmiany danych, które mogą wpłynąć na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zobowiązują właściciela nieruchomości do złożenia nowej deklaracji w terminie do 14 dni od zaistnienia zmiany.

Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013