artykuł nr 1

Klauzula informacyjna RODO dot. zbierania danych osoby, której dane dot. uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popów

Załączniki:
Treść klauzuliMB
artykuł nr 2

Klauzula informacyjna RODO dot. realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego

artykuł nr 3

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

artykuł nr 4

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dot. deklaracji w wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

artykuł nr 5

KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydatów do pracy na stanowisko na podstawie umowy o pracę w związku z pozyskiwaniem danych osobowych