artykuł nr 11

Komunikat - Urząd Gminy Popów zostaje zamknięty dla interesantów

K O M U N I K A T

W obliczu zwiększonej ilości odnotowanych przypadków zachorowań na  COVID-19 oraz informacjami o wzrastającym codziennie ryzyku zakażenia na terenie Gminy Popów,

Urząd Gminy Popów zostaje zamknięty dla interesantów.

Wszelkie wnioski, podania, petycje, pisma można wrzucać do urny wystawionej w holu Urzędu.

Interesanci będą obsługiwani tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Kontakt z urzędnikami  jest możliwy  przede wszystkim  elektronicznie lub telefonicznie. Działa poczta elektroniczna oraz jest odbierana poczta tradycyjna.

Zachęcamy do załatwiania spraw  za pomocą  środków komunikacji  elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą  ePUAP ( epuap.gov.pl)  lub SEKAP ( www.sekap.pl)

Prosimy o regulowanie  opłat za gospodarowanie  odpadami, podatków, wodę za pomocą przelewów bankowych.

 Interesanci będą przyjmowani tylko w wyjątkowych przypadkach (m.in. w sprawach związanych z aktem zgonu), po wcześniejszym telefonicznym umówieniu .

W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numery wskazane poniżej:

Urząd Gminy Popów: tel/fax. 34 3 177 067,

34 3 177 083,  34 3 177 084, 34 3 177 085.

Adres mailowy ug@gminapopow.pl

Urząd Stanu Cywilnego  tel. wew. 211 , adres  mailowy: e.krawczyk@gminapopow.pl

Ewidencja ludności tel. wew. 210,  adres  mailowy: a.posmyk@gminapopow.pl

Inwestycje, czyste powietrze, warunki zabudowy   tel. wew. 216, adres  mailowy:

m.kowalczyk@gminapopow.pl

k.brzeczek@gminapopow.pl

i.banaszczyk@gminapopow.pl

Zamówienia publiczne tel. wew. 217, adres mailowy : j.bednarska@gminapopow.pl

Gospodarka nieruchomościami  tel. wew. 215, adres mailowy:w.konieczny@gminapopow.pl

Podatki tel. wew. 218, adres mailowy: j.lesko@gminapopow.pl   a.chamara@gminapopow.pl

Podatek od środków transportowych tel. wew. 228 adres mailowy: t.dziadak@gminapopow.pl

Gospodarka odpadami  tel. wew. 240, adres mailowy: e.soltysiak@ gminapopow.pl 

p.grzyb@gminapopow.pl

Opłata za wodę i ścieki  tel. wew. 233, adres mailowy: a.kawka@gminapopow.pl

Działalność gospodarcza  tel. wew. 220, adres  mailowy:e.zbien@gminapopow.pl

Oświata  tel. wew. 223 i 225, adres mailowy: b.graj@gminapopow.pl a.stachera@gminapopow.pl

m.kaczmarek@gminapopow.pl

GOPS tel. wew. 227, adres  mailowy: gopspopow@gmail.com

JAN KOWALIK   WÓJT GMINY POPÓW

artykuł nr 12

OBWIESZCZENIE o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawady, dnia 14.10.2020 r.

IPO.6733.4.13.2020.IB

OBWIESZCZENIE

o wniesieniu odwołania
od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że wniesiono odwołania od decyzji Wójta Gminy Popów Nr IPO.6733.4.8.2020.IB z dnia 18.09.2020 r., wydanej na rzecz PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, którą ustalono lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: budowa podziemnej (kablowej) linii WN o napięciu 110 kV relacji: GPZ Rębielice Królewskie – PT Miedźno wraz z rozdzielnią sieciową 110 kV RS Rębielice, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym działki:

obręb 0013 Rębielice Królewskie, działki nr ewid.:

1980/2; 1981/5 1982/4; 1981/6; 1980/3; 2052; 2053; 1978; 1977; 1976; 1975/2; 1974; 1973; 1972; 1971/2; 1970; 1969; 1968; 1967; 1966; 1965; 1964; 1963; 1962/2; 1961; 1960; 1959; 1958; 1957; 1956; 1955/2; 1954/2; 1953/1; 1953/2; 1952; 1951/2; 1951/1; 1950; 1949; 1948/4; 1947; 1946; 1945/2; 1945/1; 1944; 1943/2; 1942/2; 1941; 1940; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000/1; 2000/2; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006/1; 2006/2; 2007; 2008/2; 2008/1; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019/2; 2020/2; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032; 2034; 2035,

obręb 0007 Kamieńszczyzna, działki nr ewid.:

225; 215/9; 216/7; 215/6; 215/1; 226; 216/6; 216/5; 216/3; 224,

obręb 0017 Zawady, działki nr ewid.:

987; 538/4; 538/7; 533/2; 448/2; 448/3; 449/2; 449/3; 450/2; 450/3; 451/2; 452/2; 452/3; 533/2; 533/3; 452/8; 452/7; 453/3; 454/3; 455/3; 456/3; 954.

W związku z powyższym, na podstawie art. 133 powołanej wyżej ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, odwołania wraz z aktami sprawy zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.

artykuł nr 13

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawady, dnia 13.10.2020 r.

IPO.6733.5.8.2020.IB

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2020 poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 13.10.2020 r. na wniosek Inwestora:

T-mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

reprezentowanego na mocy pełnomocnictwa przez:

Panią Oliwię Niedziałkowską,

została wydana decyzja Nr IPO.6733.5.7.2020.IB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na:

budowie wieży telekomunikacyjnej o wysokości 45,5 m, ramy do posadowienia urządzeń technologicznych, ogrodzenia oraz zasilania (stacja transformatorowa, linia kablowa SN, nN).

Inwestycja planowana jest do realizacji na działkach nr ewid. 4203/9, 4203/4, 7183, 4265, 4264, 4204 i 4319, w liniach rozgraniczających teren inwestycji jak na załączniku graficznym do decyzji, obręb ewidencyjny  Rębielice Królewskie.

Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy Popów w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 7:30 – 15:30, w środę w godzinach 7:30 – 17:00, w piątek w godzinach 7:30 – 14:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Popów w terminie 14 dni od daty jej publicznego ogłoszenia.

artykuł nr 14

OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Zawady w gminie Popów

Zawady, dnia 12 października 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Zawady w gminie Popów

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Popów uchwały Nr 150/XXIV/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Zawady w gminie Popów.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 39 ust. 1 pkt. 1 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu.

Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Popów, Zawady
ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres
ug@gminapopow.pl, w terminie do 9 listopada 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Wójt Gminy Popów. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem:

https://bip.gminapopow.pl/index.php?idg=1&id=544&x=13

artykuł nr 15

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi

Zawady, dnia 07.10.2020 r.

IPO.6733.8.2.2020.IB

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 30.09.2020 r. na wniosek Inwestora:

Gminy Popów
Zawady, ul. Częstochowska 6,
42-110 Popów

reprezentowanego na mocy pełnomocnictwa przez:

Pana Jarosława Boreckiego

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

budowie drogi.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie obejmującym działki nr ewid. 912/14, 911/3, obręb Zawady, gm. Popów.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się z  aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów. Akta sprawy dostępne są do wglądu w godzinach urzędowania w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy.

 

Stosownie do treści art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Załączniki:
Treść obwieszczenia47 KB
Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013