artykuł nr 31

Obwieszczenie znak: GN.683.166.2019FG o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, działka nr ewid. 159/43, obręb Annolesie, gmina Popów

artykuł nr 32

Informacja o XXIV Sesji Rady Gminy Popów 27.08.2020 r

W dniu 27 sierpnia 2020r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali gimnastycznej w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Zawadach odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Popów.

artykuł nr 33

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Popów

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) (dalej zwana: kpa), w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.), zawiadamiam, że  została wydana decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 4 sierpnia 2020 r. znak IFVIIIa.7570.13.3.2017, w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Popów, obręb Dąbrowa, oznaczoną jako działka nr 1/6 o powierzchni 0,0323 ha, która posiada w 91/240 części nieuregulowany stan prawny.

Przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Wojewody Śląskiego nr 5/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. znak IFXIII.7820.25.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 491 od granicy woj. Śląskiego do granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa (od km 4+753 do km 32+682)”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Ponadto  informuję,  że zgodnie z art. 73 § 1 kpa stronom postępowania przysługuje prawo wglądu w akta sprawy, sporządzenie z nich  notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.  

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, piętro IV, pokój 593, w godz. od 8.00 do 15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu (32) 20-77-593.

Doręczenie przez obwieszczenie uważane jest za prawnie skuteczne po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

 

Krzysztof Kabała

Kierownik Oddziału

do Spraw Odszkodowań

 

Załączniki:
Treść obwieszczenia500 KB
artykuł nr 34

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie masztu antenowego z odciągami na dachu budynku Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej

Zawady, dnia 18.08.2020 r.

 IPO.6733.3.5.2020.IB

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2020 poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 18.08.2020 r. na wniosek Inwestora:

 Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej,
Kule 2, 42-110 Popów

reprezentowanego na mocy pełnomocnictwa przez:

Pana Jarosława Polak,
Orange Polska S.A.,
Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

została wydana decyzja Nr IPO.6733.3.4.2020.IB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na:

budowie masztu antenowego z odciągami na dachu budynku Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, Kule 2, 42-110 Popów.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie obejmującym działki nr ewid. 557, 558, 559, 560/2, 561/2, 562/2, 563/2, obręb Nowa Wieś, gm. Popów

Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy Popów w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 7:30 – 15:30, w środę w godzinach
7:30 – 17:00, w piątek w godzinach 7:30 – 14:00.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Popów w terminie 14 dni od daty jej publicznego ogłoszenia.

Załączniki:
Treść obwieszczenia723 KB
artykuł nr 35

Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Popów - Lipiec 2020

Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013