artykuł nr 36

Urząd Gminy Popów zawiesza bezpośrednią obsługę klientów - 17.08 do 24.08.2020 w związku z SARS CoV-2

Szanowni Mieszkańcy Gminy Popów !

W związku z wzrostem zagrożenia epidemiologicznego spowodowanym wykryciem ogniska wirusa SARS CoV-2 na terenie gminy Popów, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz pracownikom samorządowym

od dnia 17 sierpnia  do dnia 24 sierpnia 2020 r.

Urząd Gminy Popów zawiesza bezpośrednią obsługę klientów

Do urzędu wpuszczani będą jedynie pracownicy. Pozostajemy do Państwa dyspozycji
i zachęcamy do wykorzystywania alternatywnych form kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy tj. kontaktu korespondencyjnego (w tym poprzez pocztę tradycyjną, elektroniczną, portale ePUAP oraz SEKAP) oraz kontaktu telefonicznego Także w przypadku płatności
i należności publicznoprawnych zwracam się z prośbą o regulowanie ich w sposób bezgotówkowy tj. z wykorzystaniem bankowości elektronicznej.

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o zrozumienie. O ewentualnych zmianach będziemy na bieżąco Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej Gminy Popów : www.gminapopow.pl, bip.gminapopow.pl.

Interesanci będą przyjmowani tylko w uzasadnionych przypadkach (m.in. w sprawach związanych z aktami zgonu), po wcześniejszym telefonicznym umówieniu .

W przypadku konieczności osobistego kontaktu z Urzędem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numery wskazane poniżej:

Urząd Gminy Popów: Tel/fax. 34 3 177 067, 34 3 177 083, 34 3 177 084, 34 3 177 085.

Adres mailowy ug@gminapopow.pl

Urząd Stanu Cywilnego:

Zastępca Kierownika : Emilia Krawczyk

Tel/fax. 34 3 177 067, 34 3 177 083, 34 3 177 084, 34 3 177 085 wew.211

Adres mailowy: usc@gminapopow.pl

Ewidencja Ludności:

tel. Tel/fax. 34 3 177 067, 34 3 177 083, 34 3 177 084, 34 3 177 085 wew.211

Adres mailowy: ug@gminapopow.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :

Tel/fax. 34 3 177 067, 34 3 177 083, 34 3 177 084, 34 3 177 085 wew.227

Adres mailowy: gopspopow@gmail.com

Wójt Gminy Popów

Jan Kowalik

artykuł nr 37

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawady, dnia 13.08.2020 r.

IPO.6733.6.2.2020.IB

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 03.08.2020 r. na wniosek Inwestora:

TAURON Dystrybucja S.A.
31-035 Kraków, ul. Podgórska 25a

Oddział w Częstochowie
42-202 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 5

reprezentowanego na mocy pełnomocnictwa przez:

Pana Tomasza Kaleta,
P.P.H.U. MAXEN Sp. z o.o.
42-290 Blachownia, ul. Piękna 32

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego stanowiącego część inwestycji pod nazwą:

„Budowa linii kablowej 15 kV w celu powiązania ciągów liniowych SN oraz budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV S-176 „Dąbrowa” wraz z przebudową linii SN i nN na terenie miejscowości Dąbrowa i Julianów”.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie obejmującym działki nr ewid. 174/2, 191, 175/1, 75, 27, 30, 31/3, 23/3, 90, 91, 54, 55, 56/12, 56/13, 56/7, 56/11, 57, obręb Dąbrowa, gm. Popów.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się z  aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów. Akta sprawy dostępne są do wglądu w godzinach urzędowania w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy.

 

Stosownie do treści art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

artykuł nr 38

Informacja w sprawie skrócenia czasu pracy urzędu.

W dniach od 13.08.2020 – 18.08.2020 r. Urząd Gminy Popów oraz Urząd Stanu Cywilnego będzie czynny od godz. 7:00 do godz. 14:00 ze względu na utrzymujące się upały oraz prognozy pogody wskazującej na wzrost temperatury powietrza.

Załączniki:
Treść zarządzenia39 KB
artykuł nr 39

INFORMACJA o terminie posiedzenie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Rębielicach Królewskich

Posiedzenie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Rębielicach Królewskich odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2020 roku godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Popów w Zawadach, ul. Częstochowska 6, 42 - 110 Popów.

Załączniki:
Treść informacji28 KB
artykuł nr 40

INFORMACJA

Wójt Gminy Popów informuje mieszkańców o złożeniu pisma przez firmę KOPALEX s.c.
z dn. 27.07.2020 r. o miejscu, terminach i czasie wyznaczonym do odpalania ładunków materiału wybuchowego w związku z eksploatacją złoża wapieni jurajskich „Rębielice Królewskie 1”.
W załączeniu w/w pismo z informacją. 

Załączniki:
Informacja884 KB
Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013