artykuł nr 1

Kontakt

Justyna Bednarska

pokój 20

tel. wew. 203

 

Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta;

2) określanie zadań merytorycznych nadzorowanych komórek organizacyjnych Urzędu;

3) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad powierzonymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy Popów ;

4) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Wójta;

5) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy Popów, w zakresie udzielonych pełnomocnictw, z zastrzeżeniem kontrasygnowania oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych przez Skarbnika Gminy Popów;

6) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków;

7) reprezentowanie Gminy Popów w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych, w zakresie uzgodnionym z Wójtem;

8) współdziałanie z Radą Gminy Popów;

9) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady; ich realizacja; składanie wyjaśnień dotyczących wniosków komisji Rady Gminy; interpelacji; wniosków i zapytań radnych oraz opracowywanie materiałów sprawozdawczych w tym zakresie;

10) nadzór na realizacją zarządzeń Wójta oraz kontrola przestrzegania postanowień regulaminu organizacyjnego Urzędu;

11) nadzór nad prowadzeniem centralnego rejestru zarządzeń Wójta oraz przekazywanie właściwym referatom Urzędu zarządzeń do wiadomości i stosowania;

12) prowadzenie spraw związanych ze strukturą organizacyjną Urzędu;

13) realizowanie przy współudziale Wójta polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie;

14) współpraca ze Skarbnikiem Gminy mająca na celu racjonalne gospodarowanie środkami osobowymi
i rzeczowymi Urzędu;

15) zapewnienie dla Urzędu warunków lokalowych, wyposażenia technicznego, biurowego i środków łączności oraz nadzór nad komputeryzacją urzędu;

16) nadzór nad przestrzeganiem zasad instrukcji kancelaryjnej, przepisów o archiwizacji akt, kodeksu postępowania administracyjnego i organizacji dyscypliny pracy;

17) rozstrzyganie spraw organizacyjnych, szkoleniowych i osobowych pracowników Urzędu;

19) koordynacja zadań związanych z terminowością załatwienia spraw dotyczących skarg, wniosków, petycji
i interpelacji;

18) nadzór nad terminowością i obiegiem spraw do załatwienia w Urzędzie;

19) dekretowanie korespondencji wpływającej do Urzędu;

20) nadzór nad prawidłowością realizowanych przez Urząd zamówień publicznych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym;

2. Sekretarz Gminy kieruje działalnością:

1) Referatu Inwestycji, planowania przestrzennego i ochrony środowiska;

3. Realizując powierzone zadania, Sekretarz Gminy upoważniony jest do wydawania poleceń kierownikom referatów i pracownikom.

4. W czasie nieobecności  Wójta i Sekretarza Gminy zastępstwo sprawuje Kierownik Referatu Organizacyjnego, Oświaty i Sportu.

5. Sekretarz podejmuje obowiązki kierownika Urzędu w przypadku nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta.