artykuł nr 1

Kontakt

Paweł Hanus
tel. (34) 317 70 67 w.204
e-mail: p.hanus@gminapopow.pl

 

Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:

1) nadzór nad opracowywaniem projektu budżetu gminy, zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych;

2) analiza ekonomiczna planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych;

3) nadzór nad prawidłowymi i terminowymi rozliczeniami jednostek i organizacji otrzymujących środki z budżetu gminy;

4) zapewnienie pod względem fiskalnym prawidłowości zawierania umów;

5) sprawowanie nadzoru nad wymiarem podatków i opłat lokalnych;

6) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;

7) nadzór nad opracowywaniem sprawozdań okresowych i rocznych z wykonania budżetu gminy;

 8) nadzór na ewidencjonowaniem majątku gminy;

9) opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych wydawanych przez Wójta, dotyczących prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów finansowych, a w szczególności: instrukcji obiegu dokumentów fiskalnych, zakładowego planu kont, instrukcji kasowej, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;

10) lokowanie wolnych środków finansowych;

11) współdziałanie z bankami, przedkładanie Wójtowi informacji o ich bieżącej kondycji finansowej i o proponowanych lokatach;

12) podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskania środków do budżetu;

13) nadzór nad prawidłową inwentaryzacją Gminy;

14) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;

15) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami;

16) dokonanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

17) dokonanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

18) wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach szczególnych.

3. Skarbnik Gminy nadzoruje działalność  Referatu Budżetu i Finansów;

4. W czasie nieobecności Skarbnika, zastępstwo sprawuje Główny księgowy.