artykuł nr 1

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należą w szczególności:

1) rejestracja stanu cywilnego, w tym:

a) rejestracja urodzeń i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

b) rejestracja małżeństw i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

c) rejestracja zgonów i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

d) rejestracja stanu cywilnego w trybie szczególnym,

e) dokonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego w formie decyzji administracyjnych albo czynności materialno-technicznej,

f) występowanie o nadanie nr PESEL po sporządzeniu aktu urodzenia,

g) wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego tj. odpisów aktów i zaświadczeń,

 h) wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk,

i) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego, wydawanie odpisów i przekazywanie ksiąg do Archiwum Państwowego,

j) wnioskowanie o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie,

k) organizacja jubileuszy z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz 100-ch urodzin,

l) sporządzanie testamentów,

m) sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS i Urzędu Wojewódzkiego,

n) dokonywanie innych czynności przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego oraz kodeksie rodzinnym i opiekuńczym,

 2) w zakresie ewidencji ludności:

a) prowadzenie ewidencji ludności: - zameldowania na pobyt stały i na pobyt czasowy, - wymeldowania z pobytu stałego i z pobytu czasowego, - prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie zameldowania bądź wymeldowania osób z Urzędu lub na wniosek, - udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze PESEL, rejestrze mieszkańców oraz cudzoziemców,

b) prowadzenie rejestru wyborców,

c) wykonywanie czynności przewidzianych dla Gminy w zakresie powszechnego obowiązku obrony (sporządzanie listy przedpoborowych),

 3) w zakresie dowodów osobistych:

a) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, wymianą, utratą i unieważnieniem dowodów osobistych,

 b) udostępnianie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.