artykuł nr 1

Zadania Referatu Organizacyjnego, Oświaty i Sportu

Do zadań Referatu Organizacyjnego, Oświaty i Sportu należą w szczególności:

1. W zakresie spraw organizacyjnych:

1) koordynowanie realizacji zadań z referatami w celu zapewnienia właściwej organizacji pracy Urzędu;

2) zgłaszanie inicjatyw i formułowanie wniosków mających na celu usprawnienie i podniesienie jakości pracy Urzędu;

3) upowszechnianie i wdrażanie w życie nowoczesnych metod organizacji pracy w Urzędzie;

4) opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz innych wewnętrznych unormowań prawnych, współudział w przygotowywaniu programów i planów pracy Urzędu;

5) zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów;

6) prowadzenie spraw z zakresu kontroli zewnętrznej i wewnętrznej;

7) koordynowanie sprawozdawczości w zakresie działania Urzędu;

8) prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu;

9) zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu korespondencji w Urzędzie;

10) organizowanie nadzoru i koordynowanie działań w zakresie załatwiania indywidualnych spraw mieszkańców, w tym skarg, wniosków i interwencji;

11) prowadzenie centralnych rejestrów i ewidencji: skarg i wniosków, petycji, upoważnień i pełnomocnictw, Zarządzeń Wójta;

12) prowadzenie ewidencji oraz realizacja wniosków z zakresu dostępu do informacji publicznej;

13) obsługa organizacyjno-techniczna narad i spotkań zwoływanych przez Wójta;

14) organizacja i obsługa zebrań wiejskich;

15) organizacja i koordynacja narad z sołtysami i radami sołeckimi;

16) wykonywanie zadań związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego, Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, rady powiatu, rady gminy, wójta, referendum oraz samorządu mieszkańców wsi;

17) organizacja praktyk studenckich i uczniowskich oraz współpraca z organami zatrudnienia w zakresie organizacji staży, robót publicznych i prac interwencyjnych;

18) realizacja polityki kadrowej - przygotowywanie dokumentacji związanej z zawieraniem umów o pracę z pracownikami Urzędu, udzielaniem urlopów i zwolnień od pracy, awansowaniem, nagradzaniem przyznaniem nagród, w tym jubileuszowych, prowadzenie akt osobowych pracowników, list obecności, rejestru delegacji służbowych, ewidencji zwolnień lekarskich;

19) przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze;

20) prowadzenie spraw związanych z badaniami wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi pracowników, w tym wystawianie skierowań na badania;

21) prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą;

22) opracowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie ewidencji ich wykorzystania;

23) przygotowywanie techniczne zakresów obowiązków dla kierowników referatów;

24) prowadzenie ewidencji upoważnień do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych oraz pełnomocnictw;

25) wydawanie świadectw pracy i zaświadczeń dotyczących stosunku pracy;

26) sporządzanie analiz zatrudnienia w Urzędzie oraz sprawozdań dla GUS;

27) organizowanie szkoleń dla pracowników Urzędu, prowadzenie spraw z zakresu doskonalenia zawodowego pracowników i monitorowanie ich realizacji;

28) zapewnienie właściwej informacji wizualnej dotyczącej czasu pracy Urzędu, godzin przyjmowania w sprawach skarg i wniosków, rozmieszczenia referatów i stanowisk pracy, zakresu załatwiania spraw interesantów;

29) zamawiania i prowadzenia ewidencji pieczęci urzędowych, ustalanie treści pieczęci urzędowych, ich zakup oraz prowadzenie ewidencji i likwidacja pieczęci urzędowych;

30) zamawianie książek oraz wydawnictw fachowych, prenumerata biuletynów i czasopism, prowadzenie ewidencji zakupionych pozycji wydawniczych;

31) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji;

32) prowadzenie Biura podawczego;

33) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej i  prowadzenie i aktualizowanie oficjalnej gminnej strony internetowej

 34) podawanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie: ogłoszeń sądowych oraz obwieszczeń;

35) sporządzanie informacji o działaniach Wójta;

36) realizacja zapisów ustawy antykorupcyjnej;

37) koordynacja działań w zakresie realizacji ustawy lustracyjnej;

38) ewidencjonowanie oświadczeń majątkowych;

39) współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego i ich organizacjami w zakresie działań podejmowanych przez Wójta Gminy;

40) współpraca z urzędem statystycznym w zakresie prowadzenia spisu powszechnego;

41) koordynacja działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. W zakresie spraw gospodarczych:

1) utrzymanie i zapewnienie czystości w budynku Urzędu i przed Urzędem oraz dozorowanie budynku wraz z wyposażeniem,

2) nadzór, planowanie i organizowanie pracy pracowników obsługi,

3) konserwacja maszyn, urządzeń i sprzętu biurowego oraz obsługa kserokopiarek,

4) zaopatrzenie i gospodarka środkami rzeczowymi, środkami czystości, materiałami biurowymi, drukami, formularzami oraz prowadzenie magazynu materiałów biurowo-gospodarczych.

3. W zakresie oświaty:

1) ścisła współpraca z placówkami oświatowymi,

2) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją, reorganizacją itp. placówek,

3) prowadzenie spraw komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

4) sporządzanie sprawozdawczości oświatowej,

5) organizacja dowozu dzieci do szkół na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,

6) prowadzenie spraw dotyczących arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych,

7) koordynowanie spraw związanych z rozliczaniem subwencji oświatowych i budżetu finansowego jednostek oświatowych,

8) współpraca ze związkami zawodowymi nauczycieli,

9) opracowywanie regulaminu wynagradzania nauczycieli (opracowanie aktu) oraz nadzór na tworzeniem regulaminów dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych oraz instytucji kultury;

10) organizowanie konkursów na dyrektorów placówek oświatowych;

11) sporządzanie karty oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych,

12) kontrola spełniania obowiązku szkolnego,

13) współpraca z Kuratorium Oświaty,

14) prowadzenie spraw w zakresie przyznawania przez Gminę stypendiów dla uczniów,

15) realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3,

4. w zakresie kultury i sportu :

1) współpraca z Gminnym Centrum  Kultury oraz z Gminną Biblioteką Publiczną,

2) prowadzenie rejestru instytucji kultury,

3) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów,

4) prowadzenie dokumentacji dotyczącej wydawania decyzji na odbycie imprezy masowej na terenie Gminy,

5) współpraca z organizacjami pozarządowymi,

6) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań związanych z przyznaniem dotacji przeznaczonych na rozwój sportu,

7) współpraca z mediami, prowadzenie i koordynowanie ustalonej polityki informacyjnej w celu kreowania pozytywnego wizerunku Urzędu oraz redagowanie i kolportacja prasy lokalnej i prowadzenie kroniki Gminy,

8) promocja Gminy,

9) organizacja imprez publicznych i masowych,

10) organizacja zbiórek publicznych.

11) współorganizacja i koordynacja imprez kulturalnych i sportowych,

5. w zakresie  obsługi Rady Gminy:

1) obsługa merytoryczna, organizacyjna oraz biurowa Rady Gminy, komisji Rady Gminy, klubów radnych i radnych;

2) obsługa organizacyjno-techniczna sesji Rady Gminy i posiedzeń komisji 3) prowadzenie:

a) rejestru uchwał,

b) rejestru wniosków i interpelacji radnych,

c) ewidencji wniosków i opinii komisji,

4) przekazywanie uchwał Rady Gminy Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz aktów prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego;

5) wykonywanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady kierowanie jej pracami;

6) zapewnienie radnym pomocy w sprawowaniu przez nich mandatu;

7) przekazywanie informacji dotyczących pracy Rady Gminy na stronę BIP Urzędu;

artykuł nr 2

Kierownik referatu Organizacyjnego Oświaty i Sportu

Emilia Krawczyk - pokój 4

tel. wew. 211

artykuł nr 3

Stanowisko ds. administracji w oświacie

Anna Stachera - pokój 11

tel. wew. 223

artykuł nr 4

Stanowisko ds. płac w oświacie

Barbara Graj - pokój 11

tel. wew. 223

artykuł nr 5

Stanowisko ds. ewidencji ludności

Aldona Posmyk - pokój 2

tel. wew. 210