artykuł nr 1

Wójt Gminy Popów

Wójt Gminy Popów - dr Jan Kowalik

adres do korespondencji: 42-110 Zawady, ul.Częstochowska 6

tel.(34) 31 77 067, 317 70 83, 317 70 84, 317 70 85

e-mail: ug@gminapopow.pl

 

Do zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:

1) reprezentowanie Gminy na zewnątrz;

2) nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami samorządowymi stosunków pracy;

3) ustalanie szczegółowych zakresów czynności pracowników;

4) przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał  podlegających nadzorowi Izby;

 5) przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady;

6) ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania oraz przekazywanie Wojewodzie aktów prawa miejscowego celem ich publikacji;

7) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy;

8) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

9) kierowanie i koordynowanie realizacji przedsięwzięć z zakresu obowiązku powszechnej obrony cywilnej;

10) nadzorowanie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;

11) sprawowanie zwierzchnictwa służbowego nad kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych;

12) rozporządzanie majątkiem Gminy oraz zaciąganie zobowiązań w zakresie ustalonym przez Radę Gminy;

13) przyjmowanie mieszkańców Gminy w sprawach skarg i wniosków;

14)  nadzór nad:

a) Urzędem Stanu Cywilnego;

b) Stanowiskiem gospodarki energetycznej i zarządzania kryzysowego;

c) Referatem Organizacyjnym, Oświaty i Sportu; 

d) Referatem Budżetu i Finansów.

e) Referatem Gospodarki Komunalnej

Dostępne podkategorie:
Zarządzenia