artykuł nr 1

Stanowisko ds. gospodarki energetycznej i zarządzania kryzysowego Jowita Różańska tel. 34 317 70 67 wew. 218 mail: j.rozanska@gminapopow.pl

1. W zakresie zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i wojskowych:

a) opracowanie rocznej i wieloletniej dokumentacji: planistycznej, szkoleniowej, ewidencyjnej i sprawozdawczej z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego zapewniającej sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,

b) organizowanie szkoleń i ćwiczeń oraz koordynowanie przygotowań komórek organizacyjnych Urzędu oraz gminnej formacji obrony cywilnej,

 c) przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,

d) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

e) współdziałanie z przedstawicielami administracji wojskowej i administracji zespolonej w zakresie planowania i realizacji zadań wsparcia państwa-gospodarza świadczonych na rzecz wojsk sojuszniczych (HNS),

f) planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowania ludności,

g) koordynowanie wykonywania zadań wynikających z planów reagowania kryzysowego,

h) uczestniczenie w akcjach likwidacji sytuacji kryzysowych,

i) współpraca z jednostkami OSP z terenu Gminy w zakresie działania systemu ratowniczo-gaśniczego,

 j) koordynowanie realizacji przedsięwzięć OC na terenie Gminy przez instytucje i podmioty gospodarcze, jednostki organizacyjne itp.,

 k) prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej,

l) przygotowanie i przeprowadzanie rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej,

m) udział w pracach komisji kwalifikacji wojskowej,

n) współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,

o) realizacja nałożonych zadań obronnych dotyczących działalności podmiotów leczniczych na terenie Gminy,

2.  W zakresie Ochrony Przeciwpożarowej należy w szczególności:

1) koordynowanie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych na obszarze Gminy;

2) realizacja ustalonych przez Wojewodę zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Gminy;

3) współpraca z Komendantem Powiatowym PSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej i prewencji na terenie Gminy;

4) inicjowanie prac i działań w zakresie zaopatrzenia obszaru Gminy w wodę do celów gaśniczych;

5) planowanie, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie ćwiczeń i szkoleń jednostek OSP

6) opiniowanie zasadności zakupu sprzętu o odzieży stanowiących wyposażenie jednostek OSP;

7) stała bieżąca współpraca z Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Zarządem Powiatowym i Gminnym ZOSP RP oraz innymi instytucjami zajmującymi się sprawami ochrony p. poż.;

8) udział w projektowaniu budżetu Gminy, w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej,

9) dokonywanie okresowych analiz stanu ochrony przeciwpożarowej i sytuacji pożarowej oraz występowania innych miejscowych zagrożeń na terenie Gminy;

7) nadzór nad wykorzystaniem i utrzymaniem w należytym stanie technicznym obiektów użytkowanych przez jednostki OSP;

3. W zakresie gospodarki energetycznej.

1) wnioskowanie o zawieranie nowych umów na dystrybucję  i zakup energii elektrycznej;
2) nadzór nad realizacją aktualnie obowiązujących umów na dostawę energii elektrycznej;
3) nadzór oraz planowanie nowych punków oświetlenie ulicznego oraz koordynowanie zadań związanych z bieżącym funkcjonowanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy;
4) Przygotowywanie danych niezbędnych do przeprowadzenia przetargów;
5) Prowadzenia i aktualizacja bazy danych punków poboru energii elektrycznej na terenie gminy Popów.