artykuł nr 1

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumantach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Urząd Gminy Popów                                                                    Zawady,  11.05.2007

Zawady ul. Częstochowska 6

42-110 Popów

 

OŚ.7624-2/07

 

INFORMACJA

 

Na podstawie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r ( Dz. U. 06.129.902 z późn. zm. )

podaje się do publicznej wiadomości,

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono dane o wniosku Z.H.U. "POLTRANS" Piotr Dębowski, Zawady ul. Kwiatowa 11, 42-110 Popów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk

owaniach zgody na realizację inwestycji pn. "Zmiana sposobu użytkowania części budynku napraw samochodów osobowych i ciężarowych na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji".

Lokalizacja inwestycji działki nr 207/13, 207/14, 207/16, 207/15 w miejscowości Popów.

Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko został sporządzony w kwietniu 2007 r przez Pana Mariusza Jamróza.

Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można składać w Urzędzie Gminy Popów pok. Nr 5 , w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

 

                                                                                             Wójt

                                                                                                               Bolesław Świtała

  
artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                             Popów, 12.03.2007r.

 Nr B.7331-14/1/07

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie

wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2004 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 , poz. 717 z poź zm./ zawiadamiam, że w dniu 01.03.2007r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. :

Sieć wodociągowa w msc. Zawady w pasie drogi gminnej oznaczonej w ewidencji jako dz. nr 941/2, 936/6, D520 wraz z przyłączami. Przyłącza na odcinku od sieci wodociągowej do linii rozgraniczającej pas drogi oraz działki nr 936/2, 936/8, 936/3, 936/9, 936/10, 936/4.

Faza inwestycji : projekt budowlany.

Inwestor : Gmina Popów, Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Popów w pok. nr 5 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

                                                                              

                                                                           BOLESŁAW ŚWITAŁA

                                                                                                                           WÓJT