artykuł nr 1

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumantach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 

Urząd Gminy Popów    Zawady 26.05.2008

Zawady ul. Częstochowska 6

42-110 Popów

 

OŚ.7624-U3/3/08

 

 

 

INFORMACJA

Na podstawie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r ( Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

  podaje się do publicznej wiadomości,

 

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono dane o wniosku Z.H.U. "POLTRANS" Piotr Dębowski, Zawady ul. Kwiatowa 11, 42-110 Popów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn. "Zmiana sposobu użytkowania części budynku napraw samochodów osobowych i ciężarowych na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji".

Lokalizacja inwestycji działki nr 207/13, 207/15, 207/16, 207/17 w miejscowości Popów.

Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko został sporządzony w maju 2008 r przez Pana Mariusza Jamróza.

Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można składać w Urzędzie Gminy Popów pok. Nr 5 , w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

  Wójt

Bolesław Świtała