artykuł nr 1

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 2

Projekt uchwały Rady Gminy Popów zmieniającą uchwałę Rady Gminy Popów nr 95/XVI/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

artykuł nr 3

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Popów"

artykuł nr 4

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie apelu o wsparcie finansowe w zakresie budowy Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie

artykuł nr 5

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Popów na lata 2020 - 2022"