artykuł nr 1

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Popów na lata 2021-2026

artykuł nr 2

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w msc. Kamieńszczyzna

artykuł nr 3

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2021”

artykuł nr 4

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 179/XXVIII/2020 Rady Gminy Popów z dnia 29.12.2020 r. w sprawie regulaminu przyznawania dotacji na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetowych Gminy Popów na lata 2021-2026

artykuł nr 5

Projekt uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów

Dostępne kategorie:
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018