artykuł nr 1

Projekt uchwały RADY GMINY POPÓW z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia oraz przekazania do zaopiniowania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” .

artykuł nr 2

Projekt uchwały RADY GMINY POPÓW z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Popów.

artykuł nr 3

Projekt uchwały RADY GMINY POPÓW z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popów za 2020 rok.

artykuł nr 4

Projekt uchwały RADY GMINY POPÓW z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

artykuł nr 5

Projekt uchwały RADY GMINY POPÓW z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Popów.