artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 189/XXX/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Popów na lata 2021-2026.

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 188/XXX/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w msc. Kamieńszczyzna.

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 187/XXX/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2021”.

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 186/XXIX/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 179/XXVIII/2020 Rady Gminy Popów z dnia 29.12.2020 r. w sprawie regulaminu przyznawania dotacji na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetowych Gminy Popów na lata 2021-2026

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 185/XXIX/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów.