artykuł nr 1

Zarządzenie Nr ZW.0050.153.2022 Wójta Gminy Popów z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.