artykuł nr 1

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2021r.

artykuł nr 2

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2020r.

artykuł nr 3

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2019r.

Wójt Gminy Popów przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Popów bądź na rzecz jej mieszkańców, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2017 r. poz. 573 z późn. zm.) do zapoznania się z projektem programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy Popów na załączonym formularzu Nr 3:
- drogą elektroniczną, na adres email: ug@gminapopow.pl;

- pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów z dopiskiem ,,Konsultacje programu współpracy na rok 2019”.

Przewiduje się jedynie konsultacje w/w formach.

Termin rozpoczęcia konsultacji 16 listopada 2018 r.
Termin zakończenia konsultacji 29 listopada 2018 r. do godz. 15,00 (liczy się data wpływu do Urzędu).

Uzasadnienie:
Obowiązek konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wynika z art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r., poz. 573 z późn. zm.).

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Tomasz Dziadak – Referent ds. środków transportowych.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organu gminy.

artykuł nr 4

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2018r.

Wójt Gminy Popów przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Popów bądź na rzecz jej mieszkańców, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2017 r. poz. 573 z późn. zm.) do zapoznania się z projektem programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy Popów na załączonym formularzu Nr 3:
- drogą elektroniczną, na adres email: ug@gminapopow.pl;

- pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów z dopiskiem ,,Konsultacje programu współpracy na rok 2018”.

Przewiduje się jedynie konsultacje w/w formach.

Termin rozpoczęcia konsultacji 15 listopada 2017 r.
Termin zakończenia konsultacji 28 listopada 2017 r. do godz. 15,00 (liczy się data wpływu do Urzędu).

Uzasadnienie:
Obowiązek konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wynika z art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r., poz. 573 z późn. zm.).

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Tomasz Dziadak – Referent ds. środków transportowych.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organu gminy.

artykuł nr 5

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2017r.

 

Wójt Gminy Popów przedkłada do publicznej konsultacji projekt ?Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017?.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Popów bądź na rzecz jej mieszkańców, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do zapoznania się z projektem programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy Popów na załączonym formularzu Nr 3:
- drogą elektroniczną, na adres email: ug@gminapopow.pl;

- pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów z dopiskiem ,,Konsultacje programu współpracy na rok 2017?.

Przewiduje się jedynie konsultacje w/w formach.

Termin rozpoczęcia konsultacji 8 listopada 2016 r.
Termin zakończenia konsultacji 21 listopada 2016 r. do godz.15,00 (liczy się data wpływu do Urzędu).

Uzasadnienie:
Obowiązek konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wynika z art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.).

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Tomasz Dziadak ? Referent ds. księgowości.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organu gminy.