artykuł nr 1

INFORMACJA dotycząca wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie i Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencję 2016-2019

Zgodnie z art.162§ 1 usp kandydatów na ławników do sądów okręgowych i rejonowych mogą zgłaszać radom gminy prezesi właściwych sądów,stowarzyszenia , inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa oraz co najmniej pięćdziesiąt obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wybory.

 

Ławnikiem może być wybrany, ten kto

 

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich

 2. jest nieskazitelnego charakteru

 3. ukończył 30 lat

 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej rok.

 5. Nie przekroczył 70 lat

 6. jest zdolny ze względu na stan zdrowia , do pełnienia obowiązków ławnika

 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikami nie mogą być :

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze

 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego

 3. funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy

 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy

 6. duchowni

 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej

 8. funkcjonariusze Służby Więziennej

 9. radni gminy,powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem w więcej niż jednym sądzie.

 

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 roku

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia kandydatów, do której kandydat zgodnie z art.162 § 2 usp ma obowiązek doręczyć:

 

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (Sąd Rejonowy w Częstochowie)

 2. oświadczenie kandydata ,że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 3. Oświadczenie kandydata ,że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.

 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia , wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika .

 5. 2 zdjęcia , zgodnie z wymogami przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

 

Dodatkowo do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia należy dołączyć:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa zarejestrowana na podstawie przepisów prawa.

 • Imienna listę osób zgłaszających kandydatów wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób, gdy zgłoszenia na kandydata dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli .Osobą uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłaszania kandydatów jest osoba . Której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

Najpóźniej w październiku 2015 roku rady gmin dokonają wyboru ławników.

 

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można pobrać w Urzędzie Gminy Popów Zawady ul. Częstochowska 6 w pok. nr 5 w godz. od 7,30 do 15:30 w pon. wt.czw. W godz. od 7:30 do 17 w środę i od 7:30 do 14 w piątek.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika dostępna jest również na stronie internetowej

Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

 

Informacji związanych z wyborami na ławników udziela Biuro Rady Gminy Popów – tel.34/3177067. W 227.

 

 

Uwaga: Zgłoszenia, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęły do Rady Gminy po upływie terminu określonego w art.16 2§1 ustawy, pozostawia się bez biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Załączniki:
Karta zgłoszenia97 KB