artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60 tyś. EURO

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich

 Kod wg wspólnego słownika zamówienia CPV 45453000-7

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 60 tyś. EURO

Budowa kanalizacja deszczowej z układem separatorów i wylotem do rzeki w ciągu drogi wojewódzkiej 491.
artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony o wartosci zamówienia poniżej 60 tyś. EURO

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej w Kamieńszczyźnie , ulicy Polnej

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60 tyś. EURO.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robot budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Kamieńszczyzna w pasie drogi gminnej ulicy Polnej.

Kod CPV 45231300-8

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60 tyś. EURO.

Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz oraz odwóz uczniów do Szkół Podstawowych oraz do Gimnazjum. Dzienna trasa obejmuje 201 km. Nie przewiduje się składania ofert częściowych. Kod wg wspólnego słownika zamówienia CPV 60117200-3