artykuł nr 1

Wniosek o wydanie odpisu: skróconego,zupełnego aktu, wielojęzycznego, aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu

Załączniki:
Wniosek o wydanie odpisu152 KB
artykuł nr 2

Sporządzenie aktu zgonu

Do zgłoszenia zgonu zobowiązani są w kolejności:

 1. Małżonek lub dzieci zmarłego,
 2. Najbliżsi krewni lub powinowaci,
 3. Osoby zamieszkałe w lokalu, w  którym zgon  nastąpił.,

Osoba zgłaszająca zgon przedkłada następujące dokumenty:

 1. Kartę zgonu wystawioną przez lekarza
 2. Dowód osobisty osoby zmarłej
 3. Dowód osobisty  współmałżonka /żyjącego/
 4. Podanie o wydanie  odpisu z aktu zgonu /druk podania stanowi załącznik  do niniejszej procedury/

Sporządzenie aktu zgonu jest bezpłatne.

artykuł nr 3

Sporządzenie aktu małżeństwa

I.  Zgłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego. Wnioskodawcy składają następujące dokumenty:

1/ Dowody osobiste  osób zamierzających  zawrzeć małżeństwo/ nupturientów/
2/ Odpisy skrócone aktu urodzenia wydane prze USC właściwy  dla miejsca urodzenia
/ nie dotyczy osób ,których akty urodzenia zostały sporządzone w USC Popów/
3/ Pisemne zapewnienie  o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa złożone  przed kierownikiem USC.

Ponadto  należy dołączyć następujące dokumenty:

1.Osoby, które  pozostawały już w związku małżeńskim
a/ odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacja o rozwodzie /dla osób rozwiedzionych/
b/ odpis skrócony aktu małżeństwa i aktu zgonu  współmałżonka  / dla wdowców i wdów/
2.Nieletnie kobiety : prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie związku małżeńskiego
3.Cudzoziemcy :
 a/ dokument stwierdzający możność zawarcia związku małżeńskiego   wg prawa ojczystego
     lub prawomocne postanowienie sądu  o zwolnieniu cudzoziemca    od obowiązku złożenia
     takiego dokumentu.
 b/  pisemne zapewnienie  o braku przeszkód do zawarcia  małżeństwa złożone przed kierownikiem  USC względnie konsulem
 c/  dowód tożsamości / paszport/

II  Dokumenty dotyczące zawarcia związku małżeńskiego konkordatowego wnioskodawcy składają w USC w miejscu   zamieszkania jednej ze stron i tam otrzymują  3 egz. zaświadczenia do przedłożenia w kościele.
III. Rejestracji małżeństwa dokonuje  kierownik USC  na podstawie  zaświadczenia  przekazanego przez duchownego.
IV. Podanie o wydanie  odpisu z aktu małżeństwa / druk stanowi załącznik do niniejszej procedury/


Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej  można dokonywać na rachunek bankowy  Urzędu Gminy Popów
Nr 08825900042000000000130003  w Banku Spółdzielczym   w  Popowie z/s w Zawadach.

Przy zawarciu związku  małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego obowiązują takie same dokumenty i procedury za wyjątkiem miejsca złożenia zapewnienia . Zapewnienie można złożyć w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego bez względu na miejsce zamieszkania oraz ślub można  wziąć również w każdym USC.

artykuł nr 4

Sporządzenie aktu urodzenia

Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są :

 1. ojciec, matka
 2. lekarz lub położna
 3. szpital lub zakład, jeżeli urodzenie nastąpiło w szpitalu lub innym zakładzie.

Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Zaświadczenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza lub zakład służby zdrowia
 2. Dowody osobiste rodziców dziecka
 3. W przypadku gdy związek małżeński nie został zawarty w miejscu sporządzenia aktu urodzenia dziecka należy przedłożyć odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka , gdy akt urodzenia sporządza matka dziecka będąca po rozwodzie dołącza odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.
 4. W przypadku rejestracji dziecka urodzonego przez pannę należy dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka.
 5. Podanie o wydanie odpisów aktu urodzenia dziecka / 3 egz wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu urodzenia.

Rejestracja urodzenia dziecka nie podlega opłacie skarbowej