artykuł nr 1

Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu :
- wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności,
- dowód osobisty,
-  w przypadku zaświadczenia , że w lokalu nikt nie jest zameldowany, do wglądy dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

Miejsce złożenia dokumentów :
Pokój nr 15
 

Opłaty :
Opłata skarbowa :
-  za wydanie zaświadczenia – 17 zł
-  za wydanie zaświadczenia o ilości osób zameldowanych opłatę mnoży się przez ilość osób,
-  za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Opłaty należy dokonać na konto Urzędu Gminy Popów :
Nr 08825900042000000000130003

Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydane w sprawach wymienionych w art. 2 ustawy o opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy :
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.