artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU

 

Przedmiotem sprzedaży jest autobus marki Jelcz L090M o nr rej. SKL A759, stanowiący mienie  Gminy  Popów. Cena wywoławcza samochodu wynosi 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące  złotych 00/100). Przetarg na sprzedaż pojazdu ma formę publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.


1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
GMINA POPÓW
Zawady, ul. Częstochowska 6
42-110 Popów
NIP 5742054608;  REGON 151398362,

e-mail: zamowienia@gminapopow.pl
adres strony internetowej: www.bip.gminapopow.pl

2. Rodzaj, typ pojazdu objętego postępowaniem:

  • autobus Jelcz L090M,  
  • rok produkcji: 2000 r.
  • data pierwszej rejestracji: 02.07.2000 r.
  • aktualny przebieg: 458630 km 
  • liczba miejsc siedzących: 44

3. Wartość szacunkowa: 4.000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
Minimalna cena wywoławcza wynosi 100%  wartości szacunkowej.

4. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Podmioty zainteresowane zakupem pojazdu zobowiązane są do złożenia pisemnej oferty zawierającej dane: imię, nazwisko, nazwę podmiotu, adres, telefon oraz oferowaną cenę zakupu, według wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 15 lutego  2021 r. do godz. 09:00 pocztą na adres: Urząd Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6,
42-110 Popów  lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż autobusu”.  

5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:
Samochód można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu w miejscu zaparkowania pojazdu tj Popów, ul. Jana Długosza 7.  Osobą do kontaktu jest:
Tomasz Randak  nr tel. 695 221 227.

6.  Warunku przetargu i wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym postępowaniu:

  1. Do przeprowadzenia   przetargu   wystarczy   uczestnictwo  przynajmniej jednego   oferenta i zaoferowanie ceny nabycia w wysokości równej sumie ceny wywoławczej. Nabywcą zostaje oferent, który w przetargu zaoferował najwyższą cenę zakupu przedmiotu przetargu (zadeklarował najwyższą kwotę).
  2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży.  
  3. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po wpłaceniu ceny nabycia. Uzyskane środki finansowe ze sprzedaży samochodu przekazywane są na konto Urzędu Gminy Popów.
  4. Sprzedający nie wymaga wniesienia wpłaty wadium przez oferentów.  

7. Rozstrzygnięcie przetargu:
Otwarcie ofert w przetargu na zbycie ww. samochodu  odbędzie się w dniu 15 lutego 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędy Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów, sala konferncyjna.

8.  Inne informacje:
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia bez podania przyczyn.