artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE dot. zmiany terenu objętego inwestycją dla zadania: „Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1 w miejscowości Rębielice Królewskie, Gmina Popów”.

Zawady, dnia 03 listopada 2021 r.

IPO.6220.9.2021.GP

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

dot. zmiany terenu objętego inwestycją

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), Wójt Gminy Popów zawiadamia strony postępowania, w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na:

„Prowadzeniu eksploatacji złoża wapieni jurajskich Rębielice Królewskie 1 w kat. C1 w miejscowości Rębielice Królewskie, Gmina Popów”.

W dniu 02.11.2021 r. do Urzędu Gminy Popów wpłynęły nowe dokumenty w sprawie, zgodnie z którymi dokonano sprostowania zakresu terenu objętego inwestycją.

W związku z powyższym przedmiotowa inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach o nr ewid. 2717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3722. 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, obręb 0013, miejscowość Rębielice Królewskie, gmina Popów, powiat kłobucki, woj. śląskie.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniu wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z art. 10 KPA. Z aktami sprawy w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt.4 UOOŚ organem właściwym do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Popów.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 03.11.2021 r.
na okres 14 dni.