artykuł nr 1

Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Antoniach