artykuł nr 1

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania Znak: IPO.6220.15.2021.GP

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) w związku
z art. 30 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 33/2, 68/2 w obrębie Marianów, gmina Popów.”

Stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym przypominam, że stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym studium postępowania. Jednocześnie zawiadamiamy wszystkich zainteresowanych, że z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Popów w pokoju nr 10 terminie 14 dni od daty niniejszego zawiadomienia w godzinach pracy Urzędu.

  Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej jak również wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów.

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Załączniki:
Wykaz nieruchomości MB
artykuł nr 3

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 22.12.2022 roku

artykuł nr 4

Zawiadomienie o zwołaniu LI sesji Rady Gminy Popów

artykuł nr 5

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku