artykuł nr 1

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

IPO.6220.14.2021.GP

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku
z art. 30 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)  

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Budowa budynku produkcyjno-magazynowego – produkcja kredy pastewnej (dz. nr ewid. 20/6
i 21/2 obręb Annolesie) w Annolesiu gm. Popów, powiat kłobucki”

 

Stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym przypominam, że stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym studium postępowania. Jednocześnie zawiadamiamy wszystkich zainteresowanych, że z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Popów w pokoju nr 10 w terminie 7 dni od daty niniejszego zawiadomienia w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej jak również wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostepnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

artykuł nr 2

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

IPO.6220.13.2021.GP

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

 

  Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na .: „Budowie dwóch niezależnych instalacji fotowoltaicznych pod nazwami „RĘBIELICE PV I” oraz „RĘBIELICE PV II” o mocy do 1MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową SN/nN, przyłączem kablowym SN oraz kontenerem technicznym w postaci magazynu energii każda”.  

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Popów - Zawady,
ul. Częstochowska 6, pok. nr. 10 w godzinach pracy urzędu w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów.

artykuł, nr 3

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2022-01-22

artykuł nr 4

I N F O R M A C J A

Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości odzyskania na podstawie zebranych faktur VAT części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej w 2022 roku na terenie gminy Popów. 

Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć odpowiedni wniosek:

w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.  do wójta, burmistrza, prezydenta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r., w ramach limitu zwrotu podatku akcyzowego na 2022 rok.

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.2266).

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 29 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie.

 

Zgodnie z wzorem wniosku o dopłaty do paliwa rolniczego rolnik musi:

- wpisać do kogo jest składany wniosek, czyli do Wójta Gminy Popów:

- podać swoje dane osobowe oraz adres zamieszkania:

- wpisać ile hektarów jest jego własnością oraz ile gruntów jest jego współwłasnością;

- oświadczyć: jaka była średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych(DJP)

  bydła, które posiadał w poprzednim roku;

- podać liczbę załączników oraz je nazwać, czyli np. kopia umowy dzierżawy-2szt.,

  zaświadczenie o DPJ bydła z ARiMR – 1 szt., kopie faktur VAT potwierdzających

  zakup paliwa do celów rolniczych -  12 szt.

Należy także we wniosku zaznaczyć czy rolnik chce pieniądze otrzymać w gotówce czy otrzymać na rachunek bankowy. A jeśli na konto, to należy podać numer rachunku bankowego. Należy we wniosku zebrać także podpisy współposiadaczy gruntów za zgodą na zwrot podatku rolnika składającego wniosek (nie dotyczy współmałżonków).

 

Jeżeli rolnik ubiega się o zwrot akcyzy za paliwo wykorzystywanego do produkcji rolnej przy chowie i hodowli bydła musi wystąpić do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wydanie dokumentacji zawierające informację o liczbie DPJ bydła za rok poprzedzający złożenie wniosku. Zatem w 2022 roku należy uzyskać z ARiMR zaświadczenie o liczbie DPJ za 2021 rok. Dołączyć należy również faktury na zakup paliwa za okres od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. mogą to być oryginały, jak i kopie faktur - wystawione na osobę, która składa wniosek o dopłaty na paliwo rolnicze .

Pobranie druków wniosków o zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (zgodnie  z Dz. U. z 2018 r. poz. 2466) są dostępne w holu  i w pokoju nr 4 w siedzibie Urzędu Gminy Popów w Zawadach, ul. Częstochowska 6 lub na stronie bip gmina popów  w zakładce - tablica ogłoszeń 2022 rok.  

Zawady, dn. 11.01.2022 r.