artykuł nr 1

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów

artykuł nr 2

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Popów na lata 2021-2023”

artykuł nr 3

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Popów na lata 2021-2026

artykuł nr 4

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie przyjęcia planu pracy rady gminy i komisji rady gminy na 2021 rok

artykuł nr 5

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.