artykuł nr 1

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wąsosz Dolny, Wąsosz Górny, gmina Popów

Dodatek nr 10 - projekt budowlany budowy kanalizacji

Dodatek nr 12 - STWiOR

Uwaga !!!

W związku z zaistniałą omyłka pisarską w Dodatku nr 1 - druk formularza ofertowego, poniżej zostaje załączona poprawna treść ww. załącznika.

 

W związku z zapytaniem do przetargu z dnia 09.12.2019 roku dot. doprecyzowania zakresu robót, zmianie ulegnie zakres rzeczowy zadania związany z długością kanału, tym samym wydłużony zostanie termin składania ofert.  Zamawiający w dniu 10 grudnia 2019 roku opublikuje szczegółowe informacje w powyższym zakresie, z uwagi na czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi i przygotowanie odpowiednich załączników. 

artykuł nr 2

Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Popów

artykuł nr 3

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY POPÓW

UWAGA!!!

W związku z pytaniami dot. przedmiotowego postępowania  został zaktualizowany druk Formularza oferty oraz Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

artykuł nr 4

UBEZPIECZENIE INTERESÓW MAJĄTKOWYCH GMINY POPÓW

artykuł nr 5

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH DĄBROWA, WIĘCKI, ANNOLESIE ORAZ WĄSOSZ DOLNY I MARIANÓW, GMINA POPÓW

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 122 KB
Odpowiedzi na pytania Wykonawca A z dnia 13.02.2019 r.598 KB
Załącznik nr 1 do modyfikacji dodatek nr 8 oswiadczenie518 KB
Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaMB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia78 KB
Ogłoszenie o zamówieniu229 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaMB
Dodatek nr 1 - druk formularza ofertowego200 KB
Dodatek nr 2 oświadczenie-warunki-udziału-postępowaniu208 KB
Dodatek nr 3 oświadczenie-podstawy-wykluczenia214 KB
Dodatek nr 4 - wykaz robót171 KB
Dodatek nr 5 wykaz osób216 KB
Dodatek nr 6 grupa kapitałowa193 KB
Dodatek nr 7 oświadczenie203 KB
Dodatek nr 8 oświadczenie899 KB
Dodatek nr 9 - projekt umowy899 KB
Dodatek nr 16 - pozwolenie na budowę nr 552/16MB
Dodatek nr 17 - pozwolenie na budowę nr 110/18MB
Dodatek nr 18 Uzupełnienie protokołu odbioru robót74 KB
Dodatek nr 19 Oświadczenie do przetarguMB
Dodatek nr 20 - Przedmiar robót sieć kanalizacji Dąbrowa, Więcki620 KB
Dodatek nr 21 - Przedmiar robót sieć kanalizacyjna Marianów, Wąsosz DolnyMB
Dodatek nr 22 - Przedmiar robót - przyłącza od granicy nieruchomości do pierwszej studni Marianów, Wąsosz Dolny522 KB
Dodatek nr 23 - Przedmiar robót zasilanie elektryczne przepompowni360 KB
Dodatek nr 24 - PRD przyłącza - Dąbrowa, Więcki - koszty niekwalifikowane275 KB
Dodatek nr 25 - PRD przyłącza - Dąbrowa, Więcki - koszty kwalifikowane337 KB
Informacja z otwarcia ofert1,023 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty393 KB